Istoria Întreprinderii

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 02.10.2000  "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic" a servit drept temei pentru formarea Întreprinderii de Stat "Moldelectrica" prin ordinul Ministerului Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova nr. 92 din 19 octombrie 2000.

Din 01.11.2000 pe baza filialelor existente ale Î.S. „Moldtranselectro” în componenţa întreprinderii au fost create patru filiale ale reţelelor de înaltă tensiune: filiala RETÎ Centru în or.Vatra, filiala RETÎ Sud în or.Comrat, filiala RETÎ Nord în or.Bălţi şi filiala RETÎ Nord-Vest în or.Donduşeni. În afară de acestea, tot atunci a fost creată şi a 5-a filială – Centrul de Instruire.

În componenţa întreprinderii la 23.09.2002 a intrat Î.S. „Autoelectrotrans” care a fost lichidată şi pe baza ei a fost creată la 01.09.2002 o nouă subdiviziune- Baza de Producere.

După reorganizarea structurii întreprinderii din anii 2008-2009, aceasta a fost divizată în cinci Direcţii:

  • Direcţia centrală de dispecer;
  • Direcţia transport energie electrică;
  • Direcţia economico-financiară;
  • Direcţia resurse umane;
  • Direcţia administrativă.

La data de 01.04.2009 a fost lichidată filiala Centrul de Instruire, iar pe baza acesteia în cadrul Întreprinderii a fost constituită subdiviziunea de structură Centrul de Instruire.

În prezent (conform situaţiei de la începutul anului 2022) numărul scriptic de lucrători constituie 1330 persoane. Şi la întreţinerea întreprinderii se află 183 de staţii electrice cu tensiunea de 35 kV şi mai mult, cu o putere totală instalată de 4749,3 mii kVA, inclusiv o SE de 400 kV Vulcăneşti, trei SE de 330 kV Chişinău, Bălţi şi Străşeni, 131 SE-110 kV, 47 SE-35 kV şi o SE-10/6 kV.

Modificările în lungimea LEA 35-400 kV deservite au avut loc atât prin construcţia noilor LTE la comanda Guvernului Republicii Moldova (în anul 2004) şi în cadrul Pachetului Energetic al doilea, reconstrucţia LTE; cît şi urmare a casării şi demontării unor linii separate. Ca rezultat lungimea liniilor pe traseu a crescut cu 294,5 km şi a ajuns la 4702 km.

În scopul de a menţine echipamentul liniilor şi staţiilor electrice, dispozitivelor PRA, echipamentul de măsurare a energiei electrice, de comunicaţii şi telemecanică într-o stare normală, personalul întreprinderii efectuează anual reparaţia curentă şi capitală a acestora, precum şi reconstrucţia şi modernizarea lor.

În anii 2001 şi 2002 a fost efectuat un volum mare de lucru, legat de restabilirea LTE 35-110 kV deteriorate în rezultatul fenomenelor stihinice ce au avut loc în luna noiembrie a anului 2000. Din cauza poleiului au fost deteriorate 48 LTE de diferite clase de tensiune şi au fost provocate daune în sumă de 20 mln. lei. Aproape toate liniile deteriorate au fost restabilite pînă la 31.01.2002, în acelaşi timp restabilirea unor linii individuale a continuat pînă în anul 2005.

O avariere majoră cu deteriorarea LTE din cauza poleiului a avut loc, de asemenea, în ianuarie 2007 şi a fost lichidată de filialele RETÎ şi de organizaţiile de construcţie într-un timp foarte scurt.

În anul 2005 a început efectuarea lucrărilor ce ţin de Pachetul Energetic II. Pe parcursul acestor ani a fost desfăşurată modernizarea echipamentului la SE 330 kV Chişinău, Străşeni şi Bălţi; au fost înlocuite două transformatoare la SE 330 kV Chişinău, se reconstruiesc SE 110 kV. Au fost construite noi LTE-110 kV (inclusiv şi intersistemice), se desfăşoară modernizarea LTE-330 kV. Pe lîngă acestea a fost finalizată implementarea sistemului SCADA şi Sistemului Automatizat de Evidenţă Comercială a Energiei Electrice, se efectuează lucrări ce ţin de dispozitivele PRA, dispozitivele de comunicaţii şi telemecanică, sistemele de evidenţă a energiei electrice, clădiri şi încăperi. A fost efectuată analiza tehnico-economică şi studiul impactului asupra mediului înconjurător al LTE 40 kV Bălţi- Suceava, ce are ca scop conexiunea sistemelelor energetice ale Republicii Moldova şi României; următoarea etapă va fi proiectarea şi construcţia.

Un accent mare se pune pe întrebările ce ţin de Sursele de Energie Regenerabilă (SER). În perioada 2012-2013 au fost eliberate Condiţiile Tehnice pentru conectarea staţiilor electrice pe bază de SER cu puterea instalată totală declarată de 1030 MW la reţeua electrică. În anul 2013 în Republica Moldova au fost date în exploatare trei staţii electrice mici, care folosesc SER. Strategia naţională, precum şi Hotărîrea privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 din 27.12.2013 prevede producerea a 10% din energia electrică, consumată din SER pînă în 2020.

De asemenea, una din principalele sarcini este asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova. În cadrul sarcinii date se studiază posibilitatea conectării sincrone la reţeaua europeană a operatorilor de transport şi sistem pentru energia electrică ENTSO-E. În anul 2006 a fost înaintată cererea comună a Republicii Moldova şi Ucrainei de conectare sincronă la sistemul ENTSO-E printr-un bloc unic. Pe parcursul a cîtorva ani specialiştii Î.S. „Moldelectrica”, CNE „Ucrenergo”, CNTEE „Transelectrica” în comun cu Ministerul Economiei al RM şi Ministerul Economiei al României au efectuat lucrările de pregătire a documentelor necesare. La momentul actual se efectuează analiza tehnico-economică privind posibilitatea realizării proiectului dat, se analizează şi prelucrează paşii necesari, care trebuie să fie întreprinşi de SEE al Republicii Moldova şi al Ucrainei pentru posibilitatea de a intra în ENTSO-E.

Pe parcursul acestor ani la Întreprindere s-a acordat o atenţie deosebită lucrului cu personalul, perfecţionării profesionale a acestuia. Sistematic sînt organizate întreceri între personalul de dispecerizare, de reparare şi întreţinere a sistemului energetic al Republicii Moldova, cei mai buni lucrători ai Întreprinderii sunt premiaţi cu diverse premii, de asemenea li se înmînează diplome de onoare ale Guvernului RM, titluri: „Energetician emerit al CSI”, „Veteran emerit al muncii al Î.S. “Moldelectrica” şi „Energetician emerit al Î.S. “Moldelectrica”.

Comitetul sindical, în comun cu administraţia, anual desfăşoară activităţi sportive - „Spartachiade”, în cadrul cărora filialele RETÎ şi aparatul administrativ luptă pentru întîietatea echipelor sale.

Ultima modificare: 02.03.2022