Istoria Întreprinderii

Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" a fost creată prin ordinul Ministerului Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova nr. 92 din 19 octombrie 2000, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1000 din 02.10.2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic".

Astfel, în baza filialelor existente ale Î.S. "Moldtranselectro", din 01.11.2000 în componenţa întreprinderii și-au început activitatea patru filiale ale reţelelor de înaltă tensiune: filiala RETÎ Centru în or. Vatra, filiala RETÎ Sud în or. Comrat, filiala RETÎ Nord în or. Bălţi şi filiala RETÎ Nord-Vest în or. Donduşeni. Pelângă acestea, a fost creată a cincea filială – Centrul de Instruire.

Pe 23.09.2002 în structura întreprinderii a fost inclusă Î.S. "Autoelectrotrans"care a fost lichidată şi în baza ei pe 01.09.2002 a fost creată o nouă subdiviziune - Baza de Producere.
După reorganizarea întreprinderii în anii 2008-2009, structura acesteia cuprinde următoarele cinci Direcţii:

  • Direcţia centrală de dispecer;
  • Direcţia transport energie electrică;
  • Direcţia economico-financiară;
  • Direcţia resurse umane;
  • Direcţia administrativă.

La data de 01.04.2009 a fost lichidată filiala Centrul de Instruire, iar pe baza acesteia în cadrul Întreprinderii a fost constituită subdiviziunea de structură Centrul de Instruire.

În prezent (conform situației de la începutul anului 2023) numărul scriptic de lucrători constituie 1291 persoane. Şi la întreținerea întreprinderii se află 183 de stații electrice cu tensiunea de 35 kV şi mai mult, cu o putere totală instalată de 4650,8 mii kVA, inclusiv o SE de 400 kV Vulcănești, trei SE de 330 kV Chișinău, Bălți şi Strășeni, 131 SE-110 kV, 47 SE-35 kV şi o SE-10/6 kV.

Începând cu anul 2004, lungimea traseului liniilor electrice de transport a fost modificată datorită inițiativelor Guvernului Republicii Moldova privind modernizarea acestora precum și în contextul prevederilor Pachetului Energetic II și de asemenea în urma scoaterii din exploatare și demontării unor segmente de traseu aparte. Astfel, lungimea totală a traseului liniilor electrice aflate în gestiunea Î.S. "Moldelectrica" este de 4067 km.
Urmare a efortului permanent de a menţine echipamentul liniilor şi staţiilor electrice, dispozitivelor PRA, echipamentul de măsurare a energiei electrice, de comunicaţii şi telemecanică într-o stare funcțională normală, anual se efectuează lucrări de reparaţie curentă şi capitală precum şi de reconstrucţie şi modernizare a acestora.

În anii 2001-2002 a fost efectuat un volum considerabil de lucru aferent restabilirii liniilor electrice de transport 35-110 kV deteriorate în urma impactului negativ al fenomenelor naturale care au avut loc în noiembrie 2000. În acea perioadă, din cauza poleiului au fost deteriorate 48porțiuni de linii electrice cu diferite clase de tensiune fapt care a cauzat daune în sumă de 20 mln. lei. În acest context, până pe 31.01.2002 aproape toate liniile deteriorate au fost restabilite, pe lângă faptul că restabilirea unor porțiuni aparte de linie a durat până în anul 2005.

Deteriorarea liniilor electrice de transport din ianuarie 2007 din cauza poleiului a reprezentat  încă o avarie majoră care a fost lichidată de filialele RETÎ ale întreprinderii cu suportul companiilor de construcţii într-un timp foarte scurt.

Din anul 2005 s-a început implementarea prevederilor Pachetului Energetic II. Pe parcursul perioadei date a fost efectuată modernizarea echipamentului stațiilor electrice 330 kV din Chişinău, Străşeni şi Bălţi, au fost înlocuite două transformatoare din cadrul stației electrice 330 kV Chişinău, s-au reconstruit stațiile electrice 110 kV. De asemenea, au fost construite noi linii electrice de transport 110 kV (inclusiv interconectorii transfrontalieri), s-au modernizat liniile electrice 330 kV. Pe lângă acestea, a fost finalizată implementarea sistemului SCADA şi Sistemului Automatizat de Evidenţă Comercială a Energiei Electrice, s-au executat lucrările aferente modernizării dispozitivelor PRA, dispozitivelor de comunicaţii şi telemecanică, sistemelor de evidenţă a energiei electrice. Au fost realizare analiza tehnico-economică şi studiul impactului asupra mediului înconjurător al liniilor electrice de transport 400kV Bălţi-Suceava, destinate interconexiunii sistemelelor energetice ale Republicii Moldova şi României, următoarea etapă fiind proiectarea şi construcţia obiectivului.

Atenție aparte se acordă Surselor de Energie Regenerabilă (SER). La situația din 30.05.2023 au fost eliberate Condiții Tehnice pentru conectarea centralelor electrice pe bază de SER cu puterea instalată totală de 1358,2 MW la rețelele electrice de transport.

Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova reprezintă una din principalele sarcini ale întreprinderii. În cadrul sarcinii date se studiază posibilitatea conectării sincrone la reţeaua europeană a operatorilor de transport şi sistem de energie electrică ENTSO-E. În acest sens, în anul 2006 a fost înaintată cererea comună a Republicii Moldova şi Ucrainei de conectare sincronă la sistemul ENTSO-E printr-un bloc unic. Timp de câțiva ani Î.S. "Moldelectrica", CNE "Ucrenergo", CNTEE "Transelectrica" în comun cu Ministerul Economiei al RM şi Ministerul Economiei al României au efectuat lucrările de pregătire a documentelor necesare. La momentul actual sistemele electroenergetice ale Republicii Moldova şi ale Ucrainei au aderat la sistemul electroenergetic sincron din cadrul ENTSO-E.

Ultima modificare: 31.05.2023