Proiectul de interconectare a sistemelor electroenergetice Moldova-România

B: Stația electrică BtB Bălţi și LEA 400 kV Bălţi-Suceava

PARTEA A 2-a A PROIECTULUI: Stația electrică BtB și LEA 400 kV Bălţi-Suceava
Obiectivele proiectului
Interconectarea asincronă a rețelelor electrice din Moldova și România reprezintă un pas înainte important în direcția integrării în piața europeană unică de energie electrică. Acest proces va permite Republicii Moldova participarea la piața europeană a energiei electrice, prin intermediul "ENTSO-E" (Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică).
 
Scopul proiectului

Partea 1: Evaluarea fezabilității și a impactului asupra mediului, social și economic (EIMS) pentru primul Proiect Prioritar (realizat și avizat)
Stația electrică back to back (BtB) de la Vulcăneşti și LEA 400kV Vulcăneşti-Chişinău

Partea a 2-a: Evaluarea fezabilității și Plan de dezvoltare pentru următorul Proiect Prioritare (în curs de realizare)
Stația electrică BtB și LEA 400 kV Bălţi-Suceava (Proiectul actual)

 

Clientul

Întreprinderea de stat MOLDELECTRICA

 

Consorțiul de consultanți
 • ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice, România - Coordonator
 • ICPT "Energoproiect", Republica Moldova
 • IVL – Institutul de Cercetări în Domeniul Mediului, Suedia
Durata și categoria proiectului
Proiect din categoria “A”
Etapa de planificare: 8-10 luni
 • Evaluarea fezabilității și Plan de dezvoltare pentru cel de al doilea Proiect Prioritar (subiectul acestui document)
Etapa de implementare: 2,5 ani
 • 10-12 luni – Procedura de achiziții, Inginerie și proiectare, Avize și acorduri, Achiziția terenurilor (exproprieri)
 • 18-20 luni – Construcție, inclusiv organizarea de șantier, teste și punere în funcțiune
Etapa de exploatare și mentenanță: 30-40 ani
Etapa de dezafectare: 3-8 luni
Rezultate așteptate
    • Rapoartele inițiale și intermediare
    • Studiile de fezabilitate
    • Analiza economico-financiară
    • Pachetul de informații pentru diseminare:
        ◦ Raportul EISM (Evaluarea impactului asupra mediului și social-economic)
        ◦ Managementul social și de mediu și Planul de monitorizare (MSMPM)
        ◦ Rezumatul non-tehnic al proiectului (NTS) și
        ◦ Planul de implicare a părților interesate – varianta finală (SEP)
În momentul identificării surselor de finanțare, proiectul va trece de la faza de planificare la cea de implementare, respectiv pregătirea proiectului de execuție, obținerea avizelor/autorizațiilor, construcția și montajul echipamentelor, punerea în funcțiune și exploatare.
 
Aspecte cheie analizate și efecte reduse
Proiectul (Partea a 2-a) analizează din punct de vedere tehnic, economic și al impactului asupra mediului și social următoarele componente:
 • staţia nouă 400 kV „Back to Back“ și modificările în staţia electrică existentă de 330/110 kV la Bălți;
 • linia electrică aeriană - LEA 400 kV nouă între cele două staţii Bălți – Suceava.
În vederea alegerii variantei optime pentru traseul viitoarei LEA 400 kV au fost analizate comparativ trei variante. Pe baza analizei multi-criteriale, varianta optimă a traseului a fost propusă - opțiunea 2, traseul mov  pentru LEA Bălți – Suceava 400 kV:
 • Tehnic (ex. lungimea LEA;  co-existența cu alte obiective de investiții, cum sunt: drumuri, căi ferate, cursuri de râuri, alte LEA, linii pentru telecomunicații, conducte diverse etc.; accesibilitatea traseului / nivele de dificultate; costuri cu investiția, etc.)
 • Socio–economic (ex. accesul la terenurile agricole; despăduriri; dreptul de proprietate asupra terenurilor în situația traversării unor comunități locale și terenuri agricole productive; expropriere cu relocare sau compensare; impact temporar asupra calității aerului (praf și pulberi în suspensie), zgomot datorită creșterii în intensitate și volum a traficului rutier pe perioada pregătirii organizării de șantier și a construcției, etc.)
 • Mediu (ex. traversarea suprafețelor împădurite protejate, râuri și lacuri; impactul câmpului electromagnetic; impactul asupra sistemelor ecologice, asupra florei și faunei; impactul vizual, etc.)
 • Patrimoniu cultural (ex. impactul asupra clădirilor de patrimoniu și monumentelor; traversarea siturilor arheologice etc.)
Raționamentul pentru alegerea opțiunii 2, traseul mov a fost reducerea la minimum a impactului potențial generat de proiect (ex. suprafețe de teren afectate și defrișări; impactul asupra patrimoniului cultural și a monumentelor; relocare și / sau compensare; pierderi de active/bunuri și schimbarea activităților economice).
Părțile interesate
 • Oficiali guvernamentali și politicieni
 • Autorități de reglementare
 • Autorități locale și regionale
 • Dezvoltatori de proiecte, Investitori și Instituții de finanțare
 • Institute de CDI și mediul academic
 • Organizații neguvernamentale
 • Comunitatea locală; cetățeni posibil a fi afectați de viitoarea construcție și exploatare a liniei electrice aeriene
 • Mass-media
Pentru informații suplimentare:

Orice comentarii sau preocupări pot fi aduse la cunoștința MOLDELECTRICA atât verbal (prin telefon), cât și în scris (prin poștă sau e-mail), prin completarea unui formular de sesizări. Acesta va fi pus la dispoziție în primării, școli, centre comunitare și alte locuri publice, care sunt ușor accesibile pentru toate părțile interesate relevante.
Ambele formulare pot fi, de asemenea, accesate online pe website-ul MOLDELECTRICA https://moldelectrica.md/ro/finances/mold_rom_project

Manager de proiect: Veaceslav Zastavnețchi, Vicedirector general IS Moldelectrica
zastavnetski@moldelectrica.md

Aspecte sociale și de mediu: Nelly Melnicenco
melnicenco@moldelectrica.md, telefon 22 253396

Aspecte tehnice: Octavian Ciobîrca octavian.ciobirca@moldelectrica.md

     
 
     
# Description Publication date  
1 Formular de sesizare publică 07/26/2020 pdf
2 Public grievance form 07/26/2020 pdf
 
Acest proiect este finanțat cu sprijinul BERD. Conținutul acestui pliant reflectă opiniile autorilor individuali și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale BERD
     
 

 


A: Stația electrică back to back (BtB) de la Vulcăneşti și LEA 400kV Vulcăneşti-Chişinău

BERD ia în vedere acordarea unui împrumut senior de până la 80 de milioane de euro Republicii Moldova, debitor final fiind ÎS „Moldelectrica”, Operatorul Sistemului de Transport al Republicii Moldova cu 100% capital de stat pentru construcția, echiparea și punerea în funcțiune a:

 1. unei stații back-to-back (B2B) de curent continuu de Înaltă Tensiune (HVDC) back-to-back (B2B) din Vulcănești pentru a permite conectarea între sistemele energetice din România și Moldova și anume Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică (ENTSO-E) și a Sistemului Integrat de Energie Electrică / Sistemul de Energie Unită (IPS / UPS);
 2. LEA–400kV între Vulcănești și Chișinău (care va fi finanțată de Banca Mondială);
 3. extinderea substației Chișinău;
 4. extinderea substației Vulcanesti-400kV.

Tranzacția face parte dintr-un pachet de finanțare de până la 270 de milioane de euro, care trebuie să fie furnizat în comun cu Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială și Fondul de Investiții în Vecinătate a Comisiei Europene.

PROIECTUL PE SCURT
Obiectivele proiectului
Interconectarea asincronă a rețelele electrice din Moldova și România reprezintă un pas important înainte în direcția integrării în piața europeană unică de energie electrică. Acest proces va permite Republicii Moldova participarea la piața europeană a energiei electrice, prin intermediul "ENTSO-E" (Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică).
 
Scopul proiectului

Partea 1: Evaluarea fezabilității și a impactului asupra mediului, social și economic (EIMS) pentru primul Proiect Prioritar
A:
Stația electrică back to back (BtB) de la Vulcăneşti și LEA 400kV Vulcăneşti-Chişinău

Partea 2: Evaluarea fezabilității și Plan de dezvoltare pentru următoarele două Proiecte Prioritare
B:
Stația electrică BtB și LEA 400 kV Bălţi-Suceava
C: Stația electrică BtB și LEA 330/400 kV România - Ungheni-Străşeni

Clientul

Întreprinderea de stat MOLDELECTRICA

 

Consorțiul de consultanți
 • ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice, România - Coordonator
 • ICPT "Energoproiect", Republica Moldova
 • IVL – Institutul de Cercetări în Domeniul Mediului, Suedia
Durata și categoria proiectului
Proiect din categoria “A”
 • Etapa de planificare: 20-24 luni
  • Evaluarea fezabilității și EIMS (Evaluarea impactului asupra mediului, social și economic) pentru primul Proiect Prioritar (subiectul acestui document)
 • Etapa de implementare; 4 ani
  • 12-15 luni – Procedura de achiziții, Inginerie și proiectare, Avize și acorduri, Achiziția terenurilor (exproprieri)
  • 27 luni – Construcție, inclusiv organizarea de șantier, teste și punere în funcțiune
 • Etapa de exploatare și mentenanță: 30-40 ani
 • Etapa de dezafectare: 3-10 luni
Rezultate așteptate
 • Rapoartele inițiale și intermediare
 • Studiile de fezabilitate
 • Studiul de sistem electroenergetic
 • Analiza economico-financiară
 • Pachetul de informații pentru diseminare:
  • Raportul EISM (Evaluarea impactului asupra mediului și social-economic)
  • Managementul social și de mediu și Planul de monitorizare (MSMPM)
  • Rezumatul non-tehnic al proiectului (NTS) și
  • Planul de implicare a părților interesate – varianta finală (SEP)
În momentul identificării surselor de finanțare, proiectul va trece de la faza de planificare la cea de implementare, respectiv pregătirea proiectului de execuție, obținerea avizelor/autorizațiilor, construcția și montajul echipamentelor, punerea în funcțiune și exploatare.
 
Aspecte cheie analizate și efecte reduse
Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic, economic și al impactului asupra mediului și social următoarele componente:
 • staţia „Back to back“ și modificările în staţia electrică 400 kV la Vulcănești, ca urmare a realizării interconexiunii asincrone între SE al Republicii Moldova şi SE al României;
 • linia electrică aeriană - LEA 400 kV între cele două staţii Vulcănești - Chișinău;
 • modificările în staţia electrică Chişinău 330/110/35 kV ca urmare introducerii noii tensiuni de 400 kV.
În vederea alegerii variantei optime pentru traseul viitoarei LEA 400 kV au fost analizate comparativ trei variante. Pe baza analizei multi-criteriale, varianta optimă a traseului a fost aleasă - varianta 1  pentru LEA Vulcănești – Chișinău 400 kV:
 • Tehnic (ex. lungimea LEA;  co-existența cu alte obiective de investiții, cum sunt: drumuri, căi ferate, cursuri de râuri, alte LEA, linii pentru telecomunicații, conducte diverse etc.; accesibilitatea traseului / nivele de dificultate; costuri cu investiția, etc.)
 • Socio–economic (ex. accesul la terenurile agricole; despăduriri; dreptul de proprietate asupra terenurilor în situația traversării unor comunități locale și terenuri agricole productive, terenuri viticole; relocare sau compensare; impact temporar asupra calității aerului (praf și pulberi în suspensie), zgomot datorită creșterii în intensitate și volum a traficului rutier pe perioada pregătirii organizării de șantier și a construcției, etc.)
 • Mediu (ex. traversarea suprafețelor împădurite protejate, defilee, râuri și lacuri; impactul câmpului electromagnetic; impactul asupra sistemelor ecologice, asupra florei și faunei; impactul vizual, etc.)
 • Patrimoniu cultural (ex. impactul asupra clădirilor de patrimoniu și monumentelor; traversarea siturilor arheologice etc.)

Raționamentul pentru alegerea variantei actuale a fost reducerea la minimum a impactului potențial generat de proiect (ex. suprafețe de teren afectate și defrișări; impactul asupra patrimoniului cultural și a monumentelor; relocare și / sau compensare; pierderi de active/bunuri și schimbarea activităților economice).

Părțile interesate
 • Oficiali guvernamentali și politicieni
 • Autorități de reglementare
 • Autorități locale și regionale
 • Dezvoltatori de proiecte, Investitori și Instituții de finanțare
 • Institute de CDI și mediul academic
 • Organizații neguvernamentale
 • Comunitatea locală; cetățeni posibil a fi afectați de viitoarea construcție și exploatare a liniei electrice aeriene
 • Mass-media
Pentru informații suplimentare:

Pe perioada derulării ședințelor de consultare publică participanților li se va pune la dispoziție din partea organizatorilor un formular pentru întrebări pe care, după completare, îl depun la secretariatul ședinței.
De asemenea, după aceste ședințe de consultări publice, orice comentarii sau preocupări pot fi aduse la cunoștința MOLDELECTRICA atât verbal (prin telefon), cât și în scris (prin poștă sau e-mail), prin completarea unui formular de sesizări. Acesta va fi pus la dispoziție în primării, școli, centre comunitare și alte locuri publice, care sunt ușor accesibile pentru toate părțile interesate relevante.
Ambele formulare pot fi, de asemenea, accesate online pe website-ul MOLDELECTRICA www.moldelectrica.md
Manager de proiect: Veaceslav Zastavnețchi, Vicedirector general IS Moldelectrica
zastavnetski@moldelectrica.md
Aspecte sociale și de mediu: Nelly Melnicenco melnicenco@moldelectrica.md, telefon 22 253396
Aspecte tehnice: Octavian Ciobîrcă octavian.ciobirca@moldelectrica.md

     
     
     
# Description Publication date  
1 Acordul de mediu pentru Proiectul "Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi al României prin construcția LEA 400 kV Vulcănesti-Chişinău" 02/17/2020 pdf

       
A. Program realizare EIM
1 Program realizare EIM 07/27/2017 pdf
B. Final ESIA Package
2 Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) report with Annexes 07/27/2017 pdf
3 Environmental and Social Management and Monitoring Plan (ESMMP) 07/27/2017 pdf
4 Land Acquisition and Compensation Framework (LACF) 07/27/2017 pdf
5 Non-Technical Summary (NTS) 07/27/2017 pdf
6 Stakeholder Engagement Plan (SEP) 07/27/2017 pdf
7 Feedback form 07/27/2017 pdf
C. Preliminary Scoping reports
8 Preliminary environmental and social analysis and ESIA scoping report 07/27/2017 pdf
9 ESIA scoping report (Appendix A) – Map with protected areas 07/27/2017 pdf
     
     
Acest proiect este finanțat cu sprijinul BERD. Conținutul acestui pliant reflectă opiniile autorilor individuali și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale BERD
     
 

 

Ultima modificare: 26.07.2021