Взаимоподключение энергосистем Молдова-Румыния

B: Stația electrică BtB Bălţi și LEA 400 kV Bălţi-Suceava

PARTEA A 2-a A PROIECTULUI: Stația electrică BtB și LEA 400 kV Bălţi-Suceava
Obiectivele proiectului
Interconectarea asincronă a rețelelor electrice din Moldova și România reprezintă un pas înainte important în direcția integrării în piața europeană unică de energie electrică. Acest proces va permite Republicii Moldova participarea la piața europeană a energiei electrice, prin intermediul "ENTSO-E" (Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică).
 
Scopul proiectului

Partea 1: Evaluarea fezabilității și a impactului asupra mediului, social și economic (EIMS) pentru primul Proiect Prioritar (realizat și avizat)
Stația electrică back to back (BtB) de la Vulcăneşti și LEA 400kV Vulcăneşti-Chişinău

Partea a 2-a: Evaluarea fezabilității și Plan de dezvoltare pentru următorul Proiect Prioritare (în curs de realizare)
Stația electrică BtB și LEA 400 kV Bălţi-Suceava (Proiectul actual)

 

Clientul

Întreprinderea de stat MOLDELECTRICA

 

Consorțiul de consultanți
 • ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice, România - Coordonator
 • ICPT "Energoproiect", Republica Moldova
 • IVL – Institutul de Cercetări în Domeniul Mediului, Suedia
Durata și categoria proiectului
Proiect din categoria “A”
Etapa de planificare: 8-10 luni
 • Evaluarea fezabilității și Plan de dezvoltare pentru cel de al doilea Proiect Prioritar (subiectul acestui document)
Etapa de implementare: 2,5 ani
 • 10-12 luni – Procedura de achiziții, Inginerie și proiectare, Avize și acorduri, Achiziția terenurilor (exproprieri)
 • 18-20 luni – Construcție, inclusiv organizarea de șantier, teste și punere în funcțiune
Etapa de exploatare și mentenanță: 30-40 ani
Etapa de dezafectare: 3-8 luni
Rezultate așteptate
    • Rapoartele inițiale și intermediare
    • Studiile de fezabilitate
    • Analiza economico-financiară
    • Pachetul de informații pentru diseminare:
        ◦ Raportul EISM (Evaluarea impactului asupra mediului și social-economic)
        ◦ Managementul social și de mediu și Planul de monitorizare (MSMPM)
        ◦ Rezumatul non-tehnic al proiectului (NTS) și
        ◦ Planul de implicare a părților interesate – varianta finală (SEP)
În momentul identificării surselor de finanțare, proiectul va trece de la faza de planificare la cea de implementare, respectiv pregătirea proiectului de execuție, obținerea avizelor/autorizațiilor, construcția și montajul echipamentelor, punerea în funcțiune și exploatare.
 
Aspecte cheie analizate și efecte reduse
Proiectul (Partea a 2-a) analizează din punct de vedere tehnic, economic și al impactului asupra mediului și social următoarele componente:
 • staţia nouă 400 kV „Back to Back“ și modificările în staţia electrică existentă de 330/110 kV la Bălți;
 • linia electrică aeriană - LEA 400 kV nouă între cele două staţii Bălți – Suceava.
În vederea alegerii variantei optime pentru traseul viitoarei LEA 400 kV au fost analizate comparativ trei variante. Pe baza analizei multi-criteriale, varianta optimă a traseului a fost propusă - opțiunea 2, traseul mov  pentru LEA Bălți – Suceava 400 kV:
 • Tehnic (ex. lungimea LEA;  co-existența cu alte obiective de investiții, cum sunt: drumuri, căi ferate, cursuri de râuri, alte LEA, linii pentru telecomunicații, conducte diverse etc.; accesibilitatea traseului / nivele de dificultate; costuri cu investiția, etc.)
 • Socio–economic (ex. accesul la terenurile agricole; despăduriri; dreptul de proprietate asupra terenurilor în situația traversării unor comunități locale și terenuri agricole productive; expropriere cu relocare sau compensare; impact temporar asupra calității aerului (praf și pulberi în suspensie), zgomot datorită creșterii în intensitate și volum a traficului rutier pe perioada pregătirii organizării de șantier și a construcției, etc.)
 • Mediu (ex. traversarea suprafețelor împădurite protejate, râuri și lacuri; impactul câmpului electromagnetic; impactul asupra sistemelor ecologice, asupra florei și faunei; impactul vizual, etc.)
 • Patrimoniu cultural (ex. impactul asupra clădirilor de patrimoniu și monumentelor; traversarea siturilor arheologice etc.)
Raționamentul pentru alegerea opțiunii 2, traseul mov a fost reducerea la minimum a impactului potențial generat de proiect (ex. suprafețe de teren afectate și defrișări; impactul asupra patrimoniului cultural și a monumentelor; relocare și / sau compensare; pierderi de active/bunuri și schimbarea activităților economice).
Părțile interesate
 • Oficiali guvernamentali și politicieni
 • Autorități de reglementare
 • Autorități locale și regionale
 • Dezvoltatori de proiecte, Investitori și Instituții de finanțare
 • Institute de CDI și mediul academic
 • Organizații neguvernamentale
 • Comunitatea locală; cetățeni posibil a fi afectați de viitoarea construcție și exploatare a liniei electrice aeriene
 • Mass-media
Pentru informații suplimentare:

Orice comentarii sau preocupări pot fi aduse la cunoștința MOLDELECTRICA atât verbal (prin telefon), cât și în scris (prin poștă sau e-mail), prin completarea unui formular de sesizări. Acesta va fi pus la dispoziție în primării, școli, centre comunitare și alte locuri publice, care sunt ușor accesibile pentru toate părțile interesate relevante.
Ambele formulare pot fi, de asemenea, accesate online pe website-ul MOLDELECTRICA https://moldelectrica.md/ro/finances/mold_rom_project

Manager de proiect: Veaceslav Zastavnețchi, Vicedirector general IS Moldelectrica
zastavnetski@moldelectrica.md

Aspecte sociale și de mediu: Nelly Melnicenco
melnicenco@moldelectrica.md, telefon 22 253396

Aspecte tehnice: Octavian Ciobîrca octavian.ciobirca@moldelectrica.md

 
     
# Description Publication date  
1 Formular de sesizare publică 07/26/2021 pdf
2 Public grievance form 07/26/2021 pdf
 
Acest proiect este finanțat cu sprijinul BERD. Conținutul acestui pliant reflectă opiniile autorilor individuali și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale BERD
     
 

 


A: Stația electrică back to back (BtB) de la Vulcăneşti și LEA 400kV Vulcăneşti-Chişinău

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) рассматривает вопрос о предоставлении займа Республике Молдова в размере до 80 миллионов евро, конечным заёмщиком которого будет Государственное Предприятие „Moldelectrica” с целью строительства, оборудования и ввода в эксплуатацию:

 1. вставки постоянного тока (B2B HVDC) на подстанции ПС Вулкэнешть, необходимой для обеспечения взаимосвязи между энергосистемами Румынии и Молдовы – т.е. для взаимосвязи между Европейской Сетью Системных Операторов Передачи Электроэнергии (ENTSO-E) и Интегрированной Энергетическая Системой / Объединенной Энергетической Системой (IPS / UPS);
 2. линии электропередач ЛЭП-400 кВ между ПС Вулкэнешть и ПС Кишиневская (финансирование будет осуществляться Всемирным Банком);
 3. расширения подстанции ПС Кишиневская;
 4. расширения подстанции ПС Вулкэнешть 400 кВ.

Данное соглашение является частью комплексного проекта по финансированию на сумму до 270 миллионов евро, который будет предоставлен совместно с Европейским Инвестиционным Банком (ЕИБ), Всемирным Банком (ВБ) и Инвестиционным Фондом Развития Добрососедства Европейской Комиссии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Задачи проекта
Асинхронное подключение электрических сетей Республики Молдова и Румынии представляет собой важный шаг вперед по пути интеграции в единый европейский рынок электроэнергии. Этот процесс позволит Молдове участвовать на европейском рынке электроэнергии, посредством "ENTSO-E" (Европейская Сеть Системных Операторов Передачи Электроэнергии).

 

Цель проекта
Часть 1: Оценка целесообразности и воздействия на окружающую среду, социально и экономически (EIMS) для первых приоритетных проектов
A
: Подстанция back to back (BtB) в г. Вулканешты и ВЛ 400кВ Вулканешты-Кишинев

Часть 2: Оценка экономической целесообразности и план развития на ближайшие два приоритетных проекта
B:
Подстанция BtB и ВЛ 400 кВ Сучава – Бельцы
C: Подстанция BtB и ВЛ 330/400 кВ Румыния – Унгены – Страшены

 

Заказчик
Государственное предприятие «MOLDELECTRICA»

 

Консорциум консультантов
 • ISPE – Исследовательский и Проектный Институт Энергетики, Румыния - Координатор
 • ICPT "Energoproiect", Республика Молдова
 • IVL – Исследовательский Институт в Области Окружающей Среды, Швеция
Продолжительность и категория проекта
Проект категории “A”
 • Этап планирования: 20-24 месяцев
  • Оценка обоснованности и EIMS (Оценка воздействия на окружающую, социальную и экономическую среду) по первому Приоритетному Проекту (являющемуся предметом данного документа)
 • Этап реализации; 4 года
  • 12-15 месяцев – Процедура закупок, инженерные и проектные работы, Разрешения и лицензии, Приобретение земельных участков (экспроприации)
  • 27 месяцев – Строительные работы, в т.ч. организация стройплощадки, испытания и пуск в действие
 • Этап эксплуатации и технического обслуживания: 30-40 лет
 • Этап вывода из эксплуатации: 3-10 месяцев
Ожидаемые результаты
 • Начальные и промежуточные отчеты
 • Технико-экономическое обоснование
 • Анализ электроэнергетических систем
 • Финансово-экономический анализ
 • Открытые данные, подлежащие распространению:
  • Отчет EISM (Оценка воздействия на окружающую среду и социально-экономическое воздействие)
  • Социальный менеджмент, окружающая среда и план мониторинга (MSMPM)
  • Не технический отчет (NTS) и
  • План взаимодействия с заинтересованными сторонами – финальный вариант (SEP)

Начиная с момента определении источников финансирования, проект перейдет от этапа планирования к этапу реализации, а именно: к подготовке проекта к исполнению, получению разрешений / авторизаций, изготовлению и монтажу оборудования, вводу в работу и эксплуатации.
 
 
 
Анализ ключевых вопросов и
минимизация негативных факторов
В рамках проекта были проанализированы следующие технические, экономические и экологические и социальные компоненты:
 • станция „Back to back“ и соответствующие изменения на ПС 400 кВ Вулканешты, появляющиеся в результате асинхронного подключения ЭС Республики Молдова и ЭС Румынии;
 • воздушная линия электропередач - ВЛ 400 кВ между подстанциями ПС Вулканешты – ПС Кишиневская;
 • соответствующие изменения на ПС Кишиневская-330/110/35 кВ, , появляющиеся в результате появления нового номинального напряжения 400 кВ.
Для оптимального размещения трассы будущей ВЛ 400 кВ, было проведено изучение трех вариантов. На основе многокритериального анализа, был выбран оптимальный вариант трассы – а именно вариант 1 ВЛ 400 кВ Вулканешты –  Кишинев 400 кВ по следующим критериям:
 • Технический (например: длина ВЛ; удаленность от иных объектов инвестиций, которыми являются: дорожная и жедезнодорожная инфраструктура, переходы через реки, другие ВЛ, телекоммуникационные линии связи, различные трубопроводы и т.д.; доступность трассы ВЛ / уровень сложности; инвестиционные затраты и т.д.)
 • Социально-экономический (например: доступ к землям сельскохозяйственного назначения; возможная вырубка лесов; право собственности на землю при пересечении земельных наделов местных населенных пунктов и сельскохозяйственных земель и виноградников; возможность переноса и компенсации; временное воздействие на качество воздуха (в виде пыли и твердых частиц), возможное повышение уровня шума за счет увеличения интенсивности движения в период подготовки и организации строительных работ и т.д.)
 • Окружающая среда (например: возможное пересечение с охраняемыми лесными хозяйствами, оврагами, реками и озерами; воздействие электромагнитных полей; воздействие на экологические системы, на флору и фауну; визуальное воздействие и т.д.)
 • Культурное наследие (например: воздействие на здания, представляющие общественное достояние и памятники; возможное пересечение с археологическими памятниками и т.д.)

Данный вариант был выбран на основании сведения к минимуму потенциального воздействия негативных факторов, связанных с проектом (например: площадь отчуждаемых земель и лесных массивов; воздействие на культурное наследие и памятники; перенос и / или компенсация; материальные и хозяйственные потери и изменения в экономической деятельности).

Заинтересованные стороны
 • Правительственные чиновники и политики
 • Регулирующие органы
 • Местные и региональные власти
 • Разработчики проектов, инвесторы и финансовые институты
 • Институты CDI и научные круги
 • Неправительственные организации
 • Местное общество
 • СМИ
Для дополнительной информации:
На время проведения публичных консультаций, для всех желающих доступен опросный формуляр, который после заполнения должен предоставляться  секретариату публичных консультаций.
Acesta va fi pus la dispoziție în primării, școli, centre comunitare și alte locuri publice, care sunt ușor accesibile pentru toate părțile interesate relevante.
Помимо этого, после проведения данных публичных консультаций, любые вопросы и замечания могут быть доведены до сведения MOLDELECTRICA как устно (по телефону) так и в письменной форме (по почте, в т.ч. и электронной почте), путем заполнения специального уведомления. Данные формуляры будут доступны в примэриях, школах, коммуникационных центрах и других публичных местах, открытых и доступных для всех заинтересованных сторон.
Оба формуляра также доступны для скачивания на веб-сайте ГП MOLDELECTRICA www.moldelectrica.md
Менеджер проекта: Вячеслав Заставнецкий, заместитель генерального директора ГП “Moldelectrica”
zastavnetski@moldelectrica.md
Окружающая среда и социальные аспекты: Нелли Мельниченко melnicenco@moldelectrica.md, тел. (022) 253-396
Технические вопросы: Октавиан Чобырка octavian.ciobirca@moldelectrica.md
     
     
     
# Description Publication date  
1 Acordul de mediu pentru Proiectul "Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi al României prin construcția LEA 400 kV Vulcănesti-Chişinău" 02/17/2020 pdf

       
A. Program realizare EIM
1 Program realizare EIM 07/27/2017 pdf
B. Final ESIA Package
2 Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) report with Annexes 07/27/2017 pdf
3 Environmental and Social Management and Monitoring Plan (ESMMP) 07/27/2017 pdf
4 Land Acquisition and Compensation Framework (LACF) 07/27/2017 pdf
5 Non-Technical Summary (NTS) 07/27/2017 pdf
6 Stakeholder Engagement Plan (SEP) 07/27/2017 pdf
7 Feedback form 07/27/2017 pdf
C. Preliminary Scoping reports
8 Preliminary environmental and social analysis and ESIA scoping report 07/27/2017 pdf
9 ESIA scoping report (Appendix A) – Map with protected areas 07/27/2017 pdf
     
     
Этот проект финансируется при поддержке ЕБРР. Содержание этой брошюры отражает мнения отдельных авторов и не обязательно отражают точку зрения ЕБРР
     
 

 

Последнее обновление: 26.07.2021