Centrul de Instruire

Despre noi

Din 26.06.1965 pînă în prezent Centrul de Instruire a fost o subdiviziune structurală a întreprinderii de stat, numite la început „Moldenergo”, iar ulterior  „Moldelectrica”.

În scopul optimizării structurii organizaţionale a Î.S. „Moldelectrica”, din 1 aprilie 2009 filiala Centrul de Instruire a fost reorganizată în subdiviziunea structurală - Centrul de Instruire şi de gestionare a resurselor umane a Î.S. „Moldelectrica” în baza ordinului nr.56 din 16.02.2009.

Pe parcursul activităţii sale, Centrul de Instruire a instruit mii de specialişti de înaltă calificare, atît în domeniul energetic, cît şi în alte domenii.

La momentul de faţă Centrul de Instruire este utilat cu laboratoare moderne pentru instruirea cursanţilor la nivel înalt; cursurile sunt predate de specialişti de nivel înalt care au o experienţă profesională bogată în domeniu.

Învăţămîntul este organizat in bază de contract cu persoanele fizice şi/sau juridice şi din sursele financiare ale acestora. Limbile de studii romană sau rusă. 

Activitatea didactică este realizată conform programelor de instruire aprobate de Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetării  a RM.     
Procesul de instrure include:

 • cursul teoretic
 • instruirea practică in ateliere si laboratoare
 • practica de producer la intreprinderi

Cursurile finalizează cu examene de calificare.  

Cursanţilor  care au susţinut examenul de calificare li se eliberează adeverințe și certificate conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetării, care le permite să se încadreze în cîmpul muncii sau să execute anumite funcţii.      

Personalul Centrului de  Instruire constă din specialiști cu înaltă calificare, care au o bogată experiență practică și au pregătire psihopedagogică.
Centrul de  Instruire dispune de auditorii, ateliere, laboratoare, bibliotecă, poligon dotate cu utilaje moderne, care permite cursanților să dobândească cunoștințele și abilitățile profesionale necesare.

Cursuri

CURSURI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

 • Electromontor la exploatarea    reţelelor   electrice   de    distribuţie.
 • Agăţător.
 • Maşinist  la autoturnuri și autoascensoarelor hidraulice.
 • Conducător încărcător.
 • Maşinist la automacara.
 • Operator în sala de cazane.


CURSURI DE INSTRUIRE ȘI ATESTARE

 • Pregatirea  şi  perfecţionarea  а  personalului electrotehnic în domeniul cunoaşterii „Normelor de tehnică a securităţii şi  exploatare a  instalaţiilor electrice ale consumatorilor”.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a macaralelor.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a cazanelor de abur și apă fierbinte.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte.”
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor de distribuţie gaze a Centralelor Electrice cu Termoficare (CET).
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare sistemelor şi instalaţiilor de butelii cu GPL (posturi de tăiere)”.
 • Instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: nivelul întîi.
 • Atestarea curentă a muncitorilor în domeniul securității industriale.

Nr. Denumirea Data
1 Perfecționarea personalului tehnico-ingineresc privind „Regulile de Exploatare a sistemelor și instalațiilor de butelii cu GPL (posturi de tăiere)” 29.04.2022
2 Perfecționarea personalului tehnico-ingineresc privind „Regulile de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)” 29.04.2022
3 Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în funcţie, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor” 29.04.2022
4 Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Regulile de Securitate în Ramura Gazificării”- Exploatarea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor de distribuţie de gaze a Centralelor Electrice cu Termoficare (CET) 29.04.2022
5 Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Regulile de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune” 29.04.2022
6 Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Regulile de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte” 29.04.2022
7 Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Regulile de construire şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte” 29.04.2022
8 Perfecţionarea dispecerilor reţelelor electrice de distribuţie 29.04.2022
9 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a agăţătorilor 29.04.2022
10 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a maşinistilor la cazane 29.04.2022
11 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a muncitorilor la deservirea recepientelor sub presiune 29.04.2022
12 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a muncitorilor la deservirea conductelor de abur şi apă fierbinte 29.04.2022
13 Perfecţionarea profesională a muncitorilor nacelei instalaţiilor de ridicat (turlelor) 29.04.2022
14 Pregătirea și perfecționarea profesională a muncitorilor la exploatarea sistemelor și instalațiilor de butelii GPL (posturi de tăiere) 29.04.2022
15 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a maşiniştilor de automacarale 29.04.2022
16 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a conducătorilor de autostivuitor 29.04.2022
17 Perfecţionarea electromontorilor brigăzilor de deservire operativă a reţelelor electrice de distribuţie 29.04.2022
18 Perfecţionarea electromontorilor la repararea şi deservirea aparatelor de protecţie prin relee şi automatizări 29.04.2022
19 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a conducătorilor auto (alimentarea cu gaze) 29.04.2022

Admitire

La cursuri se admit persoane cu studii medii care au atins vîrsta de 18 ani.
Înmatricularea la cursuri se efectuează fără probe de concurs, în bază de contract prin depunerea urmatoarelor acte:

 • Cererea de înmatriculare la cursuri
 • Actul de studii (copie)
 • Certificatul medical
 • Buletinul de identitate (copie).

Pentru admiterea la atestare în cadrul Centrului de instruire, agentul economic depune o cerere, în două exemplare, la care anexează următoarele   documente  pentru fiecare candidat:

 • copia de pe certificatul/diploma de studii;
 • copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a ordinului de angajare în funcţia deţinută, a contractului individual sau a contractului de prestări-servicii;
 • copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a permisului de exercitare precedent, în cazul atestării periodice.

Contacte

Adresa Centrului: MD2008, Chişinău, str. V. Lupu 18
Informaţii suplimentare la telefoanele: 069-855-422
Șef Centrului de instruire: (022) 74-92-05
Inginer coordonator: (022) 74-92-03
Metodist: (022) 25-36-34
Orele de lucru: 8:00 – 17:00
e-mail: [email protected]

Harta rutieră:

 

Înscriere online

     
Toate cîmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii
Numele, Prenumele : *
E-mail : *
Telefon :
Mesajul : *
Verificare antispam :
*
   
 
 
     

Ultima modificare: 27.05.2022