Centrul de Instruire

Despre noi

Din 26.06.1965 pînă în prezent Centrul de Instruire a fost o subdiviziune structurală a întreprinderii de stat, numite la început „Moldenergo”, iar ulterior  „Moldelectrica”.

În scopul optimizării structurii organizaţionale a Î.S. „Moldelectrica”, din 1 aprilie 2009 filiala Centrul de Instruire a fost reorganizată în subdiviziunea structurală - Centrul de Instruire şi de gestionare a resurselor umane a Î.S. „Moldelectrica” în baza ordinului nr.56 din 16.02.2009.

Pe parcursul activităţii sale, Centrul de Instruire a instruit mii de specialişti de înaltă calificare, atît în domeniul energetic, cît şi în alte domenii.

La momentul de faţă Centrul de Instruire este utilat cu laboratoare moderne pentru instruirea cursanţilor la nivel înalt; cursurile sunt predate de specialişti de nivel înalt care au o experienţă profesională bogată în domeniu.

Învăţămîntul este organizat in bază de contract cu persoanele fizice şi/sau juridice şi din sursele financiare ale acestora. Limbile de studii romană sau rusă. 

Activitatea didactică este realizată conform programelor de instruire aprobate de Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetării  a RM.     
Procesul de instrure include:

 • cursul teoretic
 • instruirea practică in ateliere si laboratoare
 • practica de producer la intreprinderi

Cursurile finalizează cu examene de calificare.  

Cursanţilor  care au susţinut examenul de calificare li se eliberează adeverințe și certificate conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetării, care le permite să se încadreze în cîmpul muncii sau să execute anumite funcţii.      

Personalul Centrului de  Instruire constă din specialiști cu înaltă calificare, care au o bogată experiență practică și au pregătire psihopedagogică.
Centrul de  Instruire dispune de auditorii, ateliere, laboratoare, bibliotecă, poligon dotate cu utilaje moderne, care permite cursanților să dobândească cunoștințele și abilitățile profesionale necesare.

Cursuri

CURSURI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

 • Electromontor la exploatarea    reţelelor   electrice   de    distribuţie.
 • Electromontor la  exploatarea  reţelelor  electrice  din  interiorul   clădirilor.
 • Electromontor pentru deservirea tehnică și reparația echipamentelor și instalațiilor.
 • Electrogazosudor.
 • Agăţător.
 • Maşinist  la autoturnuri și autoascensoarelor hidraulice.
 • Conducător încărcător.
 • Maşinist la automacara.
 • Operator în sala de cazane.


CURSURI DE INSTRUIRE ȘI ATESTARE

 • Pregatirea  şi  perfecţionarea  а  personalului electrotehnic în domeniul cunoaşterii „Normelor de tehnică a securităţii şi  exploatare a  instalaţiilor electrice ale consumatorilor”.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a macaralelor.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a cazanelor de abur și apă fierbinte.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte.”
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune.
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor de distribuţie gaze a Centralelor Electrice cu Termoficare (CET).
 • Instruire și atestarea PTI privind regulile de exploatare sistemelor şi instalaţiilor de butelii cu GPL (posturi de tăiere)”.
 • Instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: nivelul întîi.
 • Atestarea curentă a muncitorilor în domeniul securității industriale.

Admitire

La cursuri se admit persoane cu studii medii care au atins vîrsta de 18 ani.
Înmatricularea la cursuri se efectuează fără probe de concurs, în bază de contract prin depunerea urmatoarelor acte:

 • Cererea de înmatriculare la cursuri
 • Actul de studii (copie)
 • Certificatul medical
 • Buletinul de identitate (copie).

Pentru admiterea la atestare în cadrul Centrului de instruire, agentul economic depune o cerere, în două exemplare, la care anexează următoarele   documente  pentru fiecare candidat:

 • copia de pe certificatul/diploma de studii;
 • copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a ordinului de angajare în funcţia deţinută, a contractului individual sau a contractului de prestări-servicii;
 • copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a permisului de exercitare precedent, în cazul atestării periodice.

Contacte

Adresa Centrului: MD2008, Chişinău, str. V. Lupu 18
Informaţii suplimentare la telefoanele:
Șef Centrului de instruire: (022) 74-92-05
Inginer coordonator: (022) 74-92-03, Fax: (022) 74-74-63
Metodist: (022) 25-36-34
Orele de lucru: 8:00 – 17:00
e-mail: cim@moldelectrica.md

Ultima modificare: 14.02.2020