Statutul Întreprinderii

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Statut al Întreprinderii de stat „MOLDELECTRICA” (în continuare – Statut) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii RM nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, având la bază Statutul-model al Întreprinderii de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.484 din 18 octombrie 2019.

2. Denumirea: Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA” (în continuare-Întreprindere).

3. Sediul Întreprinderii: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78.

4. Întreprinderea este creată în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 02 octombrie 2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic" și Ordinului Ministerului Industriei și Energeticii nr.92 din 19.10.2000.
Întreprinderea a fost reorganizată prin asocierea la Întreprinderea de Stat ”MOLDELECTRICA” nr. 102105264 din 26.10.00 a Întreprinderii de Stat ”AUTOELECTROTRANS” nr. 106064808 din 26.10.00 și este succesorul ei de drept”.

5. Fondator al Întreprinderii este Ministerul Energiei al Republicii Moldova, cu sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr.1 (în continuare – fondator).

6. Genurile de activitate ale Întreprinderii sînt:
    • transportul energiei electrice;
    • conducerea centralizată a sistemului electroenergetic;
    • activități de testare și analize tehnice;
    • fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
    • lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
    • lucrări de instalații electrice;
    • transport rutier de mărfuri;
    • alte servicii de cazare;
    • activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu;
    • activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
    • alte forme de învățământ n.c.a.;
    • închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

7. Întreprinderea este persoană juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate de stat transmise ei în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi în baza proprietăţii obţinute de aceasta în rezultatul activităţii economico-financiare. Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, alte acte normative şi de statut.

8. Întreprinderea se înregistrează la Agenţia Servicii Publice conform Legii 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

9. Întreprinderea dobîndeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.

10. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sub denumire de “Întreprindere de Stat “MOLDELECTRICA”” sau abrevierea „Î.S.”Moldelectrica”” şi se individualizează prin numărul de identificare de stat (IDNO). Întreprinderea dispune de ștampilă și blanchetă cu reprezentarea Stemei de Stat a Republicii Moldova sau logo-ul Întreprinderii, denumirea, sediul şi numărul de identificare de stat al Întreprinderii, adresa, telefonul de contact, contul bancar și altă informație.

11. Întreprinderea poate încheia contracte în numele său, îşi poate asuma obligaţii, poate fi reclamant sau pîrît în instanţele judecătoreşti.

12. Întreprinderea este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate, iar cu acordul fondatorului, să instituie sucursale, reprezentanţe şi să participe la constituirea asociaţiilor şi a concernelor.
Întreprinderea are constituite în componența sa următoarele sucursale:
    1) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Centru, sediul: MD-2055, str. Luciafărul, 13, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova
    2) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord –Vest, sediul: MD-5101, str, Ștefan cel Mare ,30, or. Dondușeni, Republica Moldova
    3) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Sud, sediul: MD-3801, str, Lenin, 56 or. Comrat, UTA Gagauzia,  Republica Moldova
    4) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord, sediul: MD-3100, str, Ștefan cel Mare,180, mun.Bălți, Republica Moldova

13. Întreprinderea nu poate fi fondator al societăţii comerciale.

14. Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu toate bunurile ce le deţine cu drept de proprietate. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile Întreprinderii, iar Întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiile fondatorului.


II. BUNURILE ÎNTREPRINDERII

15. Bunurile Întreprinderii se constituie din bunurile domeniului privat al statului depuse ca aport în capitalul social al Întreprinderii şi bunurile obţinute ca rezultat al activităţii desfăşurate şi aparţin acesteia cu drept de proprietate.

16. Bunurile domeniului public al statului aflate în administrarea Întreprinderii nu aparţin acesteia cu drept de proprietate și sunt transmise Întreprinderii în gestiune de către Proprietarul rețelei de transport. Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile Întreprinderii, nu pot fi înstrăinate sau supuse executării silite nici chiar în cazul insolvabilităţii, nu pot constitui obiect al gajului şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra lor. Evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct de evidenţa activelor întreprinderii. Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică (anexa 1).

16.1.  Proprietarul rețelei de transport are următoarele atribuţii conform art. 261 alin. (5) din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică:
    • Asigură pe deplin cooperarea şi sprijinul necesar Întreprinderii în vederea îndeplinirii atribuţiilor operatorului de sistem independent, furnizându-i, în special, toate informaţiile relevante;
    • finanţează investiţiile decise de către Întreprindere în calitate de operator de sistem independent şi aprobate de către Agenţie. Măsurile relevante cu privire la finanţare fac obiectul aprobării de către Agenţie. Înainte de a aproba astfel de măsuri, Agenţia consultă atât proprietarul activelor, cât şi celelalte părţi interesate;
    • deţine răspunderea privind bunurile/activele reţelei electrice de transport, cu excepţia răspunderii pentru bunurile transmise Întreprinderii în calitate de operator de sistem independent;
    • oferă garanţii pentru facilitarea finanţării eventualelor extinderi ale reţelei electrice de transport, cu excepţia investiţiilor pentru care şi-a dat acordul să fie finanţate de către orice parte interesată, inclusiv de către Întreprindere în calitate de operator de sistem independent.

17. Suprafaţa terenului transmis în gestiune Întreprinderii constituie 122,7 ha. Lista terenulor se anexează (anexa 2).

18. La statut se anexează procesele verbale privind rezultatele inventarierii (anexa 3), informația privind creanţele, numerarul şi datoriile (anexa 4).

19. Întreprinderea este obligată să utilizeze raţional şi eficient bunurile de care dispune şi să asigure integritatea lor.

20. Modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor Întreprinderii se stabileşte de legislaţie. Transmiterea, comercializarea, darea în locaţiune/arendă sau comodat şi casarea bunurilor Întreprinderii se efectuează în modul stabilit de Guvern.


III. CAPITALUL SOCIAL

21. Capitalul social al Întreprinderii constituie 438864030 lei.

22. Capitalul social al Întreprinderii este constituit din bunurile domeniului privat al statului în valoare de 422864030 lei şi aporturi în numerar 16000000 lei (anexa 5).

23. Capitalul social al Întreprinderii poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui.

24. Hotărîrea de modificare a capitalului social al Întreprinderii se adoptă de către fondator.

25. Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al Întreprinderii în limita părţii ce depăşeşte capitalul social şi/sau aporturile primite de la fondator.

26. Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de către Întreprindere în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

27. Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul şi bilanţul Întreprinderii după înregistrarea modificării în ordinea stabilită de Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
 

IV. PROFITUL NET

28. Profitul (pierderile) Întreprinderii se determină în modul prevăzut de legislaţie. Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii şi rămîne la dispoziţia Întreprinderii.

29. Profitul net poate fi îndreptat pentru:
1) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;
2) formarea rezervei pentru dezvoltarea Întreprinderii;
3) defalcări în bugetul de stat;
4) plata recompenselor către membrii organelor de conducere şi control;
5) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei.

30. Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator.

31. Defalcările stabilite de fondator se transferă de Întreprindere la bugetul de stat pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune.
În acelaşi termen Întreprinderea va prezenta Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acesteia.
Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat constituie încălcare fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu Codul fiscal.

32. Din profitul net Întreprinderea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va constitui 43886403 lei (10% din capitalul social al Întreprinderii).
Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute de statutul întreprinderii. Volumul defalcărilor se stabileşte de fondator şi va constitui nu mai puţin de 5% și nu mai mult de 10% din profitul net annual al societăţii. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor întreprinderii şi/sau la majorarea capitalului ei social.

33. Mărimea recompensei anuale a organului de conducere şi de control respectiv se stabileşte în modul prevăzut de Regulamentul privind modul de selectare şi numire a directorului general, a membrilor consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori ale întreprinderilor de stat şi condiţiile de remunerare a acestora, aprobat de Guvern.

34. Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi şi/sau pentru dezvoltarea Întreprinderii în cazul în care:
1) Întreprinderea este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la insolvabilitatea ei;
2) valoarea activelor nete, conform situaţiei financiare anuale, este mai mică decît capitalul social sau va deveni mai mică în urma plăţii defalcărilor în buget.

35. Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor nete ale Întreprinderii va fi mai mică decît mărimea capitalului social, fondatorul va adopta una dintre următoarele hotărîri:
1) de reducere a capitalului social, dar nu mai mic de 5000 lei;
2) de transmitere a unor bunuri sau mijloace băneşti în calitate de aport la capitalul social;
3) de dizolvare a Întreprinderii, dacă activele nete sînt sub limita de 5000 lei.
 

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII

36. Organele de conducere ale Întreprinderii sînt:
1) fondatorul;
2) consiliul de administraţie;
3) directorul general – organ executiv;
4) comisia de cenzori.

37. Membrii consiliului de administraţie, ai comisiei de cenzori şi directorul general sunt responsabili de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, de actele normative ce reglementează domeniul administrării proprietăţii publice şi de prezentul statut. Atribuţiile lor nu pot fi delegate altor persoane.
 

VI. FONDATORUL

38. Fondatorul îşi exercită drepturile de administrare a Întreprinderii prin intermediul consiliului de administraţie şi a directorului general al Întreprinderii.

39. Fondatorul are următoarele atribuţii:
a) aprobă statutul Întreprinderii, modificările acestuia, regulamentul consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori;
b) decide referitor la modificarea capitalului social al Întreprinderii, la propunerea consiliului de administraţie;
c) exprimă acordul la instituirea de către Întreprindere a sucursalelor, precum şi la participarea Întreprinderii la constituirea asociaţiilor şi concernelor;
d) desemnează şi revocă preşedintele şi membrii consiliului de administraţie, preşedintele şi membrii comisiei de cenzori, stabileşte componenţa numerică a consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori, stabileşte cuantumul remunerării lunare al directorului general al Întreprinderii, a preşedintelui, a membrilor consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori;
e) exprimă acordul prealabil la vînzarea activelor neutilizate ale Întreprinderii;
f) exprimă acordul la transmiterea în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate în activitatea Întreprinderii, decide modul de selectare a locatarului şi coordonează contractele de locaţiune/arendă şi contractele de comodat;
g) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;
h) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor Întreprinderii în vederea obţinerii creditelor bancare;
i) exprimă acordul prealabil la achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situaţii financiare anuale, sau depăşesc 400000 lei;
j) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor ei;
k) coordonează nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor stabilite de actele normative;
l) apreciază activitatea consiliului de administraţie şi a directorului general în baza dării de seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administraţie, a directorului general şi la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
m) aprobă repartizarea profitului net anual al Întreprinderii;
n) prezintă Ministerului Finanţelor copia de pe raportul auditorului.

40. Fondatorul desemnează şi eliberează din funcţie directorul general al Întreprinderii. Fondatorul Întreprinderii transmite atribuţiile de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător directorului general al Întreprinderii în baza contractului individual de muncă.

41. Contractul individual de muncă al directorului general stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv restricţiile privind drepturile de folosinţă şi dispunere a patrimoniului Întreprinderii, prevede modul şi condiţiile de remunerare al directorului general, stabileşte obiectivele de performanţă ale acestuia, răspunderea materială a părţilor, precum şi condiţiile de încetare şi reziliere a contractului.

42. Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a Întreprinderii după încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă cu directorul general, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de contract.


VII. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

43. Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a Întreprinderii, alcătuit din 7 persoane, care reprezintă interesele statului şi îşi exercită activitatea în conformitate cu Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală şi cu regulamentul consiliului de administraţie, aprobat de fondator.

44. Membrii consiliului de administraţie se desemnează de fondator pe termen de 2 ani în modul stabilit de Regulamentul privind modul de selectare şi numire a directorului general, a membrilor consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori ale întreprinderilor de stat şi condiţiile de remunerare a acestora, aprobat de Guvern.
Preşedintele consiliului de administraţie se desemnează de fondator din rîndul membrilor consiliului de administraţie. Secretarul consiliului de administraţie se desemnează de către consiliul de administraţie din rîndul angajaţilor Întreprinderii. Activitatea secretarului poate fi remunerată din contul resurselor financiare ale întreprinderii. Remunerarea secretarului se stabileşte de consiliul de administraţie.

45. Membru al consiliului de administraţie al Întreprinderii nu poate fi:
1) conducătorul autorităţii publice centrale;
2) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
3) directorul general şi contabilul-şef al Întreprinderii;
4) membrul comisiei de cenzori;
5) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

46. Membrii consiliului de administraţie al Întreprinderii îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.

47. Membrii consiliului de administraţie poartă răspundere faţă de Întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, de la statut şi de la regulamentul consiliului de administraţie. Membrul consiliului de administraţie al Întreprinderii care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administraţie este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale dacă el a acţionat conform indicaţiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

48. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administraţie nu îl scuteşte pe acesta de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

49. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) aprobă planul de dezvoltare al Întreprinderii şi monitorizează executarea acestuia;
b) stabileşte indicatorii de performanţă ai Întreprinderii şi criteriile de evaluare ţinînd cont de specificul şi domeniul de activitate;
c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătăţirea managementului şi eficientizarea activităţii Întreprinderii;
d) examinează darea de seamă anuală a directorului general cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă preţul minim de expunere la vînzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii;
h) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea fondatorului;
i) examinează rapoartele organelor de control, inclusiv cele aferente controlului/auditului intern al Întreprinderii, raportul auditorului şi scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
j) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii şi fondul de salarizare;
k) examinează trimestrial darea de seamă al directorului general cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
l) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea directorului general;
m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;
n) selectează, prin concurs, candidatura directorului general al Întreprinderii în baza regulamentului aprobat de Guvern şi o propune fondatorului spre desemnare;
o) coordonează şi prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii, precum şi normativele de repartizare a profitului net pentru anul viitor;
p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului directorului general al Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;
q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale;
r) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei tehnico-materiale;
s) aprobă achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi a serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depăşeşte 400000 lei;
t) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea Întreprinderii.

50. Consiliul de administraţie al Întreprinderii nu are dreptul să intervină în activitatea operaţională a directorului general al Întreprinderii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de regulamentul consiliului de administraţie.

51. Împuternicirile de membru al consiliului de administraţie încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către fondator, la iniţierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a Întreprinderii, precum şi la cererea acestuia.

52. Membrul consiliului de administraţie al Întreprinderii se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 şedinţe consecutive, al încălcării legislaţiei sau a regulamentului consiliului de administraţie, cu informarea membrului consiliului în cauză.

53. Şedinţa consiliului de administraţie al Întreprinderii se convoacă de către preşedinte şi/sau la solicitarea a cel puţin 1/3 dintre membri, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie de către secretarul consiliului de administraţie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei.

54. Şedinţa consiliului de administraţie poate avea loc cu prezenţa nemijlocită a membrilor sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia.

55. Hotărîrile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor desemnaţi în consiliu.

56. Şedinţele consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toţi membrii consiliului participanţi la şedinţă şi se păstrează la secretarul consiliului.

57. Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie se întocmeşte în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, şi va cuprinde:
1) data şi locul ţinerii şedinţei;
2) numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui şi secretarului şedinţei;
3) ordinea de zi;
4) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi prenumelui vorbitorilor;
5) rezultatul votului şi deciziile luate;
6) anexele la procesul-verbal.
 

VIII. DIRECTORUL GENERAL

58. Directorul general al Întreprinderii reprezintă organul executiv unipersonal al Întreprinderii şi are următoarele atribuţii:
1) conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a Întreprinderii;
2) acţionează fără procură în numele Întreprinderii;
3) reprezintă interesele Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice, cu organele de drept şi acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanţi ai Întreprinderii;
4) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie al Întreprinderii;
5) asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie şi confirmată de fondator;
6) asigură organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data înregistrării de stat a Întreprinderii pînă la data lichidării acesteia;
7) organizează sistemul de control intern;
8) asigură realizarea altor obligaţii stabilite de legislaţia contabilă şi alte acte normative;
9) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situaţiilor financiare, a rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri către organele respective de stat;
10) asigură achitarea salariilor în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;
11) prezintă consiliului de administraţie informaţia despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficienţele depistate, precum şi planul de acţiuni privind corectarea abaterilor şi înlăturarea deficienţelor identificate;
12) prezintă, trimestrial, consiliului de administraţie darea de seamă privind rezultatele activităţii Întreprinderii;
13) prezintă fondatorului şi consiliului de administraţie darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a Întreprinderii, raportul comisiei de cenzori şi raportul auditorului;
14) prezintă consiliului de administraţie proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale Întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
15) prezintă spre coordonare consiliului de administraţie propuneri de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;
16) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul Întreprinderii;
17) concediază personalul Întreprinderii, asigură stimularea muncii angajaţilor, sancţionarea sau tragerea lor la răspundere;
18) asigură elaborarea şi actualizarea planul de dezvoltare al Întreprinderii şi îl prezintă spre aprobare consiliului de administraţie;
19) asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor Întreprinderii;
20) prezintă, trimestrial, consiliului de administraţie informaţia referitoare la situaţiile litigioase;
21) solicită acordul prealabil al fondatorului şi decizia consiliului de administraţie privind achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depăşeşte suma de 400000 lei;
22) publică planul de achiziţie şi asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al Întreprinderii;
23) realizează procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor pentru necesităţile de producere şi asigurare a bazei tehnico-materiale, conform legislației în vigoare.
24) asigură transferul în termen în bugetul de stat al defalcărilor din profitul net anual, stabilite de fondator;
25) aprobă, după coordonarea cu fondatorul, nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor stabilite de actele normative;
26) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuţiilor stabilite în contractul individual de muncă al directorului general;
27) asigură şi coordonează respectarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

59. Directorul general al Întreprinderii se numeşte pe un termen stabilit în contractul individual de muncă.

60. În cazul în care, pe parcursul a 2 ani consecutivi de gestiune, Întreprinderea generează pierderi, consiliul de administraţie examinează situaţia economico-financiară a Întreprinderii şi oportunitatea menţinerii în funcţie a directorului general al Întreprinderii, prezentînd fondatorului propuneri în acest sens.

61. În cazul în care directorul general a admis încălcarea legislaţiei, consiliul de administraţie propune fondatorului sancţionarea sau eliberarea din funcţie a acestuia.

62. În cazul suspendării raporturilor de muncă cu directorul general pe o durată mai mare de 14 zile lucrătoare, interimatul va fi exercitat de persoana numită de fondator. În caz de demisie sau încetare a contractului individual de muncă al directorului general, pînă la finalizarea concursului de selectare al directorului general al întreprinderii organizat de consiliul de administraţie, interimatul va fi exercitat de persoana numită de fondator.

 

IX. COMISIA DE CENZORI ŞI AUDITUL

63. Membrii comisiei de cenzori, inclusiv preşedintele şi secretarul comisiei de cenzori, se desemnează şi se revocă de către fondator în modul stabilit de Regulamentul privind modul de selectare şi numire a directorului general, a membrilor consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori ale întreprinderilor de stat şi condiţiile de remunerare a acestora, aprobat de Guvern.

64. Membrii comisiei de cenzori îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.

65. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:
1) persoanele indicate la pct.45, cu excepţia subpct.4);
2) membrii consiliului de administraţie, persoanele necalificate în contabilitate, finanţe, economie, jurisprudenţă sau cele desemnate în cel puţin 4 comisii de cenzori ale Întreprinderilor de stat.

66. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani şi are în componenţa sa 3 persoane. În componenţa comisiei de cenzori pot fi incluşi reprezentanţi ai fondatorului, ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi ai colectivului de muncă.

67. Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul activităţii economico-financiare a acesteia.

68. Comisia de cenzori a Întreprinderii examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.

69. Comisia de cenzori, din propria iniţiativă, la cererea fondatorului, al directorului general sau la cererea consiliului de administraţie, efectuează controale inopinate ale activităţii Întreprinderii.

70. Directorul general al Întreprinderii este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului.

71. În urma controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport, care va reflecta:
a) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii Întreprinderii de a-şi continua activitatea;
b) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale Întreprinderii prin prisma evoluţiei indicatorilor principali de activitate ale Întreprinderii, în vederea stabilirii de către consiliul de administraţie a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs;
c) corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi a serviciilor;
d) informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor interne ale Întreprinderii, precum şi despre valoarea prejudiciului cauzat;
e) informaţia privind măsurile întreprinse de către directorul general pentru înlăturarea deficienţelor identificate în procesul misiunii de audit;
f) recomandările pe marginea rezultatelor controlului;
g) circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului.

72. Atribuţiile şi forma raportului comisiei de cenzori se stabilesc de regulamentul comisiei de cenzori, aprobat de fondator.

73. Raportul se semnează de către toţi membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, îşi expun opinia separată, care se va anexa la raport.

74. Preşedintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul comisiei de cenzori directorului general şi preşedintelui consiliului de administraţie.

75. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la şedinţele consiliului de administraţie.

76. În corespundere cu legislaţia contabilă Întreprinderea face parte din categoria entităţilor de interes public a cărei situaţii financiare anuale sînt supuse auditului obligatoriu, cu excepţia cazului în care acestea au fost supuse auditului Curţii de Conturi.


X. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA ÎNTREPRINDERII

77. Întreprinderea se reorganizează sau se dizolvă prin hotărîre de Guvern.

78. Hotărîrea cu privire la dizolvarea Întreprinderii poate fi aprobată în temeiurile prevăzute de legislaţie şi de statut.
Dizolvarea Întreprinderii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Excepţie fac cazurile de fuziune sau dezmembrare care au ca efect dizolvarea, fără lichidarea persoanei juridice care îşi încetează existenţa, şi transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau dezmembrării, către persoanele juridice beneficiare.

79. Întreprinderea în proces de dizolvare continuă să existe şi după dizolvare pînă la radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul în care existenţa ei este necesară pentru lichidarea patrimoniului.

80. Din data publicării hotărîrii privind dizolvarea Întreprinderii, aceasta îşi încetează activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a încheia noi acte juridice. Admnistratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins.

81. Lichidarea Întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare instituită de fondator în număr de cel puţin 3 persoane sau de un lichidator desemnat de fondator, care va îndeplini toate operaţiunile de lichidare a patrimoniului ce aparţine cu drept de proprietate Întreprinderii.

82. Membrii comisiei de lichidare/lichidatorul reprezintă Întreprinderea în procesul de lichidare şi îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază.

83. După preluarea funcţiei, comisia de lichidare/lichidatorul, în comun cu directorul general, întocmeşte şi semnează ultimele situaţii financiare în baza bilanţului de lichidare.

84. Comisia de lichidare/lichidatorul execută şi finalizează operaţiunile curente, evaluează, valorifică şi înstrăinează activele Întreprinderii dizolvate sub orice formă prevăzută de legislaţie, reprezintă Întreprinderea dizolvată în instanţele de judecată, încasează creanţele, inclusiv cele legate de insolvabilitatea debitorilor, încheie tranzacţii, concediază lucrători, contractează, după necesitate, specialişti şi experţi, îndeplineşte orice alte acţiuni în măsura în care sînt necesare pentru dizolvarea Întreprinderii.

85. Directorul general al Întreprinderii este obligat să transmită, iar comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să primească bunurile, registrele şi actele Întreprinderii şi să asigure păstrarea lor. Comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să ţină registrul tuturor operaţiunilor aferente lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor.

86. Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorităţii. Nerespectarea acestei condiţii atrage nulitatea deciziilor ei.

87. Comisia de lichidare/lichidatorul, după achitarea creanţelor creditorilor, întocmeşte bilanţul de lichidare, care se aprobă de fondator.

88. În cazul în care Întreprinderea nu dispune de active, cheltuielile aferente lichidării benevole vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul fondatorului.

89. Întreprinderea poate fi supusă dizolvării forţate prin hotărîrea instanţei de judecată, în baza cererii fondatorului, în cazurile în care aceasta nu dispune de active sau, în decursul ultimilor 3 ani, nu a desfăşurat activitate şi nu a prezentat situaţiile financiare şi dările de seamă organelor abilitate.

90. Instanţa de judecată desemnează un director general fiduciar al dizolvării forţate a Întreprinderii.

91. Întreprinderea poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice conform Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, în baza hotărîrii de Guvern.

92. La lichidarea Întreprinderii, bunurile rămase după achitarea creanţelor creditorilor se transmit fondatorului de comisia de lichidare/lichidator/ directorul general fiduciar.
 

XI. CONFLICTUL DE INTERESE

93. Tranzacţia reprezintă o înţelegere între două sau mai multe părţi, prin care se transmit anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb comercial.

94. Tranzacţia cu conflict de interese este tranzacţia definită astfel conform Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.
 

XII. DECIZIA PRIVIND ÎNCHEIEREA TRANZACŢIEI CU CONFLICT DE INTERESE

95. Orice tranzacţie cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către Întreprindere numai prin decizia consiliului de administraţie.

96. Decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se ia de către consiliul de administraţie cu unanimitatea membrilor săi, cu excepţia persoanelor interesate de încheierea tranzacţiei.

97. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administraţie sînt persoane interesate de efectuarea tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea fondatorului.

98. Persoana interesată de efectuarea tranzacţiei cu conflict de interese va trebui să părăsească şedinţa consiliului de administraţie la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa consiliului de administraţie se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

99. Dacă membrilor consiliului de administraţie nu le erau cunoscute toate circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului punct, consiliul de administraţie este obligat să ceară directorului general al Întreprinderii:
a) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să rezoluţioneze contractul încheiat cu conflict de interese; sau
b) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacţii.

100. La identificarea conflictului de interese, cele mai bune soluţii pentru rezolvarea unei situaţii de conflict de interese vor lua în considerare interesele instituţiei publice, interesul public, interesele legitime ale salariaţilor, natura conflictului de interese, precum şi alţi factori.

101. Tranzacţiile încheiate într-o situaţie de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepţia cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.
 

XIII. DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI

102. Întreprinderea este obligată să plaseze pe pagina ei web şi pe pagina web oficială a fondatorului statutul, regulamentele interne şi raportul anual al Întreprinderii.

103. Raportul anual al Întreprinderii va fi plasat pe pagina web oficială în termen de 4 luni de la sfîrşitul fiecărui an de gestiune şi va conţine cel puţin:
1) informaţia despre numărul personalului Întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create şi salariul mediu lunar pe Întreprindere;
2) informaţia privind membrii organelor de conducere şi control ale Întreprinderii, funcţia deţinută (preşedinte/membru), mărimea indemnizaţiei stabilite de fondator, precum şi denumirea Întreprinderilor în care aceştia reprezintă concomitent interesele statului;
3) situaţiile financiare anuale;
4) informaţia privind asistenţa financiară de care beneficiază Întreprinderea, garanţiile oferite de Guvern, angajamentele financiare şi obligaţiile asumate de Întreprindere;
5) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;
6) raportul conducerii, care va include:
a) datele privind realizarea indicatorilor financiari de performanţă stabiliţi pentru Întreprindere, inclusiv pentru sucursalele acesteia;
b) datele privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanţă relevanţi pentru activitatea Întreprinderii;
c) descrierea activităţilor de bază, inclusiv din domeniul cercetării şi dezvoltării;
d) descrierea evenimentelor care au afectat activitatea Întreprinderii, inclusiv tranzacţiile cu conflict de interese;
e) descrierea riscurilor şi incertitudinilor cu care se confruntă Întreprinderea şi atenuarea impactului acestora;
f) informaţia referitoare la respectarea cerinţelor privind protecţia mediului înconjurător;
g) informaţia privind existenţa sucursalelor Întreprinderii;
h) perspectivele de dezvoltare ale Întreprinderii şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor.

104. Raportul auditorului Întreprinderii va fi plasat pe pagina web a Întreprinderii conform prevederilor legislației în vigoare.

105. În activitatea sa, Întreprinderea va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
 

XIII. DISPOZIŢII FINALE

106. Prezentul Statut este întocmit în două exemplare identice, fiecare avînd aceeaşi forţă juridică.

107. Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenţia Servicii Publice.

108. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toate persoanele cu funcţii de răspundere şi angajaţii Întreprinderii.

109. Declararea unor dispoziţii ale prezentului Statut nevalabile nu afectează valabilitatea celorlalte, prezentul Statut rămînînd în vigoare şi producînd efecte juridice.

110. Prevederile statutului se completează cu dispoziţiile actelor normative ale Republicii Moldova.

111. Litigiile apărute în timpul activităţii Întreprinderii şi/sau cu ocazia reorganizării ori lichidării ei se soluţionează în conformitate cu legislaţia, fie pe cale amiabilă, fie de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale competente.

Ultima modificare: 08.06.2023