Statutul Întreprinderii

I. Dispoziţii generale

1. Denumirea: întreprinderea de Stat "Moldelectrica" (în continuare - întreprinderea).

2. Sediul întreprinderii: mun. Chişinău, str. Alecsandri, 78.

3. Întreprinderea a fost creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 2 octombrie 2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic" şi ordinului Ministerului Industriei şi Energeticii nr.92 din 19 octombrie 2000.

4. Fondator al întreprinderii este Ministerul Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova, cu sediul mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 69 (în continuare - Fondator).

5. Principalele genuri de activitate a întreprinderii:

  • Activitate de dispecerat Cetral;
  • Transport de energie electrică;
  • Pregătirii şi perfecţionării personalului din sectorul energetic

Întreprinderea are dreptul să efectueze şi alte activităţi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

6. Întreprinderea este agent economic şi desfăşoară activitate de întreprinzător pe baza proprietăţii ce i-a fost transmisă în gestiune.

7. În calitatea sa de persoană juridică, întreprinderea dispune de stampilă şi blanchete cu Stema de Stat a Republicii Moldova, denumirea sa completă în limba de stat, cu sintagma "Republica Moldova", numărul de identificare de stat (DDNO). Pe blancheta întreprinderii poate fi indicată, de asemenea, adresa, telefonul de contact, contul bancar şi altă informaţie.

Întreprinderea poate încheia contracte în numele său, îşi poate asuma obligaţii, poate fi reclamant sau pîrît în instanţele judecătoreşti.

8. Activitatea întreprinderii este reglementată de Codul civil, nr.l 107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.l46-XHI din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, alte legi şi acte normative şi de prezentul Statut.

9. Patrimoniul Întreprinderii aparţine în totalitate statului şi se formează din următoarele

surse:

a) bunuri materiale ale Fondatorului în capitalul social;

b) profitul net înregistrat din activitatea economico-financiară a întreprinderii;

c) suma uzurii şi amortizării calculate;

d) investiţii capitale şi dotaţii de la buget;

e) bunuri transmise cu titlu gratuit; g) credit bancar şi alte împrumuturi;

f) alte surse legale.

10. La prezentul Statut se anexează actul de inventariere a bunurilor întreprinderii, aprobat de Fondator, avînd indicate în el componenţa, cantitatea şi valoarea bunurilor la data aprobării Statutului, inclusiv suma mijloacelor băneşti din conturile întreprinderii. Pentru bunurile imobile, suplimentar, se va indica adresa poştală şi, după caz, numărul cadastral.

11. Suprafaţa terenului atribuit întreprinderii constituie - 117ha.

12.Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu toate bunurile de care dispune. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii. întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiile Fondatorului.

II. Capitalul social

13. Capitalul social se formează din următoarele surse:

a) aportul Fondatorului în mijloace băneşti şi bunuri aflate în circuitul civil;

b) investiţii capitale din contul subvenţiilor şi profitului net;

c) bunuri transmise cu titlu gratuit;

d) drepturi patrimoniale (drepturi de folosinţă a mijloacelor fixe, terenurilor, resurselor

naturale);

e) alte surse neinterzise de legislaţie.

14. Capitalul social al întreprinderii constituie 415634653,00 lei.

15. Bunurile transmise în capitalul social al întreprinderii se evaluează în lei

moldoveneşti.

16. La propunerea Consiliului de administraţie, mărimea capitalului social al întreprinderii

poate fi modificată (majorată sau redusă), în baza deciziei Fondatorului.

III. Capitalul de rezervă

17. Capitalul de rezervă al întreprinderii va constitui pînă la 10% din capitalul social.

18. Capitalul de rezervă al întreprinderii se formează prin defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii indicate la punctul 18 al prezentului Statut. Volumul defalcărilor anuale în capitalul de rezervă se stabileşte în mărime de 10 % din profitul net al întreprinderii.

19.Capitalul de rezervă se foloseşte numai în cazul insuficienţei profitului şi a mijloacelor fondurilor speciale ale întreprinderii. Mijloacele capitalului de rezervă se folosesc pentru acoperirea pierderilor întreprinderii.

IV. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii

20. întreprinderea are dreptul:

a) să deschidă conturi proprii în instituţiile financiare înregistrate în Republica Moldova şi în alte ţări, precum şi să beneficieze de mijloacele depuse pe aceste conturi;

b) să încheie contracte privind acordarea sau obţinerea unor împrumuturi cu acordul Fondatorului;

c) să determine direcţiile şi modul de utilizare a întregii proprietăţi ce i-a fost transmisă în gestiune;

d) să stabilească legături economice şi comerciale cu orice parteneri, inclusiv din străinătate, să extindă activitatea de întreprinzător;

e) să încheie contracte de comercializare sau de procurare a producţiei, efectuare a lucrărilor, prestare a serviciilor şi alte contracte economice;

f) să stabilească preţurile şi tarifele la serviciile prestate cu excepţia cazurilor în care, conform legislaţiei, preţurile, tarifele şi alţi indicatori se reglementează de către stat;

g) să stabilească structura internă organizaţională a întreprinderii, să determine statutul juridic al subdiviziunilor;

h) să creeze filiale şi reprezentanţe;

i) să îmbunătăţească condiţiile de trai şi odihnă ale salariaţilor, să acorde ajutor familiilor acestora, precum şi să ia parte la activitatea de binefacere, să aloce mijloace pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei, pentru cultură, mvăţămînt, ştiinţă, educaţie fizică şi sport, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

j) să angajeze lucrători, prin contract, şi să-i concedieze în corespundere cu legislaţia muncii;

k) să primească bunuri materiale şi alte bunuri repartizate de stat în mod centralizat, la preţuri stabilite de stat sau la preţuri contractuale;

1) să ceară compensarea pagubei cauzate de acţiunile ilicite ale persoanelor fizice sau juridice.

21. întreprinderea este obligată:

a) să asigure integritatea, folosirea judicioasă şi reproducţia lărgită a bunurilor de stat, transmise în gestiune;

b) să onoreze obligaţiile ce decurg din legislaţie şi contractele încheiate;

c) să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii angajaţi;

d) să achite integral plăţile salariale conform contractelor (acordurilor) încheiate, independent de starea financiară a întreprinderii;

e) să efectueze asigurarea socială, medicală şi alte tipuri de asigurări obligatorii ale salariaţilor, să le creeze condiţii adecvate pentru activitate, conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă;

f) să execute hotărîrile ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale privind protecţia socială a invalizilor şi altor persoane cu posibilităţi de muncă limitate;

g) să achite la timp impozitele şi alte plătii în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie;

h) să iniţieze procedura de insolvabilitate a întreprinderii, în cazul apariţiei imposibilităţii de a-şi onora obligaţiile faţă de creditori;

i) să prezinte, în mod stabilit, organelor de stat respective rapoartele financiare şi fiscale, dările de seamă statistice şi de alte tipuri;

j) să asigure remunerarea muncii angajaţilor la un nivel nu mai mic decît salariul minim stabilit pe ţară;

k) să asigure condiţii adecvate de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor de producţie şi sanitare, securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului ambiant;

1) să obţină licenţe, în modul stabilit de legislaţie, pentru a desfăşura activităţi ce necesită dispunerea de licenţă.

22. întreprinderea nu este în drept, fără autorizaţia Fondatorului:

a) să dea în arendă (locaţiune) ori să depună în gaj bunurile sale;

b) să comercializeze mijloacele fixe neutilizate în procesul tehnologic;

c) să caseze bunurile raportate la mijloacele fixe;

d) să conserveze bunurile a căror utilizare, potrivit planurilor de activitate, nu se prevede;

e) să intre în componenţa asociaţiilor, concernelor şi altor uniuni, în baza contractelor încheiate;

f) să participe cu bunurile sale în activitatea structurilor nestatale;

g) să investească patrimoniul de stat în alte state. Modul unei atare investiţii este determinat de către legislaţia statului în care sînt plasate investiţiile şi de legislaţia Republicii Moldova;

h) să transmită fondurile fixe şi alte active.

V. Organele de conducere ale întreprinderii Fondatorul

23. Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul Consiliului de administraţie şi Administratorului întreprinderii (organul executiv).

24. Fondatorul încheie cu Acmiinistratorul întreprinderii un contract penteu transmiterea proprietăţii de stat în gestiune operativă şi a împuternicirilor de desfăşurare a activităţii de întreprinzător.

25. Fondatorul are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă Statutul întreprinderii, modificările şi completările acestuia;

b) stabileşte indicatorii economici ai întreprinderii;

c) promovează o politică tehnică unică în cadrul ramurii;

d) desemnează membrii Consiliului de administraţie şi îi revocă;

e) stabileşte mărimea indemnizaţiilor lunare pentru membrii Consiliului de administraţip;

f) desemnează Administratorul întreprinderii şi îl eliberează din funcţie, la propunerea Consiliului de administraţie;

g) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a întreprinderii, fără a interveni nemijlocit în activitatea acesteia;

h) stabileşte mărimea creditelor contractate şi acordate de întreprindere.

26. La solicitarea întreprinderii, Fondatorul examinează materialele şi eliberează autorizaţii privind:

a) darea în arendă (locaţiune) sau depunerea în gaj a bunurilor întreprinderii;

b) comercializarea sau conservarea activilor cu termen lung neutilizate în procesul tehnologic;

c) casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;

d) depunerea bunurilor întreprinderii în capitalul social al structurilor nestatale;

e) intrarea în componenţa asociaţiilor, concernelor şi altor uniuni;

f) investirea patrimoniului de stat în alte state.

27. Fondatorul adoptă decizii privind modificarea capitalului social al întreprinderii, operarea modificărilor şi completărilor în Statut, reorganizarea sau lichidarea întreprinderii.

In Statut pot fi prevăzute şi alţe drepturi şi obligaţii ale Fondatorului, care nu contravin legislaţiei în vigoare.

VI Consiliul de administraţie

28. Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a întreprinderii, reprezintă interesele statului şi îşi exercită activitatea în temeiul Legii nr.l46-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, prezentului Statut şi Regulamentului Consiliului de administraţie al întreprinderii, aprobat de Fondator.

29. Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator pe un termen de un an, ţinîndu-se cont de propunerile Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului, colectivului de muncă.

30. Componenţa numerică a Consiliului de administraţie se stabileşte de Fondator, în număr de 7(număr impar, nu mai mic de 3) persoane, în funcţie de indicii economico-fmanciari (personalul scriptic, volumul de afaceri şi alţi indici) ai întreprinderii.

31. În componenţa Consiliului de administraţie intră, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului, reprezentanţi ai Fondatorului şi ai colectivului de muncă. In componenţa ConsiUului de administraţie pot intra, de asemenea, reprezentanţi ai altor ministere şi autorităţi administrative centrale, specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii, specialişti în economie şi în drept.

32. Preşedintele Consiliului de administraţie este desemnat de Fondator. Membrii Consiliului de administraţie, propuşi din partea colectivului de muncă, sînt aleşi la conferinţa colectivului de muncă. Administratorul întreprinderii nu poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliului de administraţie.

33. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale întreprinderii;

b) ia măsuri ce vor asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii;

c) soluţionează, de comun acord cu Fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea întreprinderii în asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea din ele;

d) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi profitul (pierderea) perioadei de gestiune;

e) exercită controlul selectiv al activităţii economico-financiare a întreprinderii;

f) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare, după caz;

g) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor, în mărimea stabilită de Fondator;

h) prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea Statutului întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;

i) selectează prin concurs şi propune Fondatorului candidatura Administratorului întreprinderii şi, după caz, eliberarea lui din funcţie;

j) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al întreprinderii;

k) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activităţii economico-financiare ale întreprinderii;

1) examinează materialele ce ţin de darea în arendă (locaţiune), depunerea în gaj a bunurilor întreprinderii, comercializarea sau conservarea activelor neutilizate în prpcesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la fondurile fixe, transmiterea fondurilor fixe şi altor active, prezentate de Administrator spre coordonare;

m) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului întreprinderii;

n) examinează şi informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social.

În Statutul întreprinderii şi în Regulamentul Consiliului de administraţie pot fi prevăzute şi alte atribuţii ale Consiliului de administraţie, care nu contravin legislaţiei in vigoare.

34. Consiliul de administraţie nu are dreptul că intervină în activitatea Administratorului, desfăşurată întru exercitarea funcţiilor, stipulate în contractul încheiat cu Fondatorul întreprinderii.

35. Conform legislaţiei, membrii Consiliului de administraţie răspund solidar faţă de întreprindere pentru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la legislaţie, a hotărîrilor adoptate de ei, a Statutului întreprinderii şi a Regulamentului Consiliului de administraţie. Membrul Consiliului de administraţie care a votat împotriva unor astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere şi membrul Consiliului de administraţie care nu a participat la şedinţa respectivă.

36. Membrul Consiliului de administraţie poate fi scutit de reparaţia prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor întreprinderii, indicaţiilor în scris ale autorităţii pe care o reprezintă sau în limitele unui risc normal de producţie sau gestiune.

Organul executiv al întreprinderii - Administratorul

37. Administratorul conduce activitatea întreprinderii şi îşi exercită funcţiile ce-i revin în conformitate cu legislaţia, prezentul Statut şi contractul (acordul) încheiat cu Fondatorul.

38. Administratorul are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea întreprinderii şi asigură funcţionarea ei eficientă;

b) acţionează fără procură în numele întreprinderii;

c) reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie, acordînd atare împuterniciri în unele probleme şi altor lucrători ai întreprinderii ori altor persoane ce dispun de calificarea respectivă;

d) asigură executarea deciziilor Fondatorului şi Consiliului de administraţie;

e) asigură, conform deciziei Consiliului de administraţie, auditul activităţii economico-financiare a întreprinderii;

f) prezintă trimestrial Consiliului de administraţie darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi, după caz, actul auditului;

g) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci;

h) prezintă Fondatorului propuneri coordonate cu Consiliul de administraţie privind schimbarea componenţei, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestiunea întreprinderii;

i) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligaţiilor stabilite în contract;

j) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi fiscale, a dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri în organele respective de stat;

k) asigură transferarea în termen a plăţilor în bugetul public naţional;

1) angajează şi concediază personalul întreprinderii, asigură stimularea muncii angajaţilor, sancţionarea sau tragerea lor la răspundere;

m) asigură achitarea salariilor, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;

n) îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii întreprinderii, conform legislaţiei.

39. Administratorul întreprinderii este obligat să asigure integritatea bunurilor primite în gestiune operativă, utilizarea şi reproducerea lor. Valoarea activelor nete proprii ale întreprinderii nu trebuie să fie mai mică decît mărimea capitalului social. în caz contrar, se interzice de a plăti prime din contul profitului net obţinut.

VI. Activitatea de întreprinzător a întreprinderii

40. Întreprinderea poate desfăşura orice gen de activitate prevăzut în prezentul Statut, cu excepţia celor interzise de legislaţie.

41. Întreprinderea îşi întocmeşte de sine stătător programul de producţie, în funcţie de indicii economici stabiliţi de Fondator, contractele încheiate pentru comercializarea producţiei către consumatori şi necesitatea de a asigura dezvoltarea întreprinderii.

42. Întreprinderea procură resurse pe piaţa de mărfuri nemijlocit de la producători, în unităţile comerţului angro, la burse, iarmaroace, licitaţii, de la organizaţiile de aprovizionare tehnico-materială etc.

43. Întreprinderea îşi comercializează producţia, lucrările, serviciile, precum şi deşeurile de producţie la preţurile şi tarifele de piaţă, iar în cazurile prevăzute de actele normative - la preţuri şi tarife reglementate de stat

44. Profitul (pierderile) întreprinderii se determină în modul prevăzut de legislaţie. Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii şi rârnîne la dispoziţia întreprinderii.

45. Profitul net poate fi utilizat pentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;

b) formarea capitalului de rezervă;

c) formarea rezervei pentru dezvoltarea producţiei;

d) formarea fondului de consum;

e) defalcări în bugetul de stat;

g) în alte scopuri, dacă nu contravin legislaţiei.

46. Decizia de repartizare a profitului net se adoptă de către Consiliul de administraţie anual, la propunerea Administratorului, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului ce urmează după anul de gestiune.

47. Profitul net se va repartiza doar pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi, pentru formarea capitalului de rezervă şi a rezervei pentru dezvoltarea producţiei în cazul în care valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ anual al întreprinderii, este mai mică decît capitalul social al întreprinderii sau va deveni mai mică în urma repartizării lui în alte scopuri.

48. Pierderile întreprinderii se acoperă din contul profitului net rămas la dispoziţia întreprinderii, din contul mijloacelor fondului de rezervă, precum şi din donaţii sau subvenţii.

49. Dacă, la expirarea celui de-al doilea an financiar sau al oricărui an financiar ulterior, valoarea activelor nete ale întreprinderii, potrivit bilanţului anual al acesteia, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, Consiliul de administraţie va informa Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social al întreprinderii.

VII. Temeiurile de reorganizare sau lichidare a întreprinderii

50. Întreprinderea se reorganizează prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare, în baza deciziei Fondatorului, în care se prevede modul şi termenele de reorganizare.

51. Întreprinderea îşi încetează activitatea şi se lichidează în temeiurile prevăzute de legislaţie, inclusiv:

a) expirarea termenului pentru care a fost înfiinţată;

b) atingerea scopului pentru care a fost constituită sau imposibilitatea atingerii lui;

c) prin hotărîrea Fondatorului;

d) prin hotărîrea instanţei judecătoreşti;

e) în cazul insolvabilităţii său încetării procesului de insolvabilitate în legătură cu insuficienţa masei debitoare.

52. Lichidarea întreprinderii se efectuează de către comisia de lichidare, constituită prin hotărîrea Fondatorului, căreia i se transmit toate împuternicirile privind conducerea activităţii curente a întreprinderii.

53. În cazul încetării activităţii întreprinderii, potrivit deciziei instanţei judecătoreşti competente, componenţa comisiei de lichidare, modul, termenele şi alte condiţii de activitate a ei sînt determinate de această instanţă. fl|

54. Întreprinderea se consideră lichidată odată cu radierea ei din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.

VIII. Dispoziţii finale

55. Prezentul Statut este întocmit în 3 exemplare, fiecare dintre ele avînd aceeaşi putere juridică. Anexele la Statut constituie parte integrantă a lui.

56. Prezentul Statut, modificările şi completările acestuia intră în vigoare la data înregistrării lui la Camera înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

57. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toţi angajaţii întreprinderii.

58. Litigiile apărute în procesul activităţii întreprinderii şi/sau reorganizării, lichidării ei se vor soluţiona în instanţele judecătoreşti competente.

 

Ultima modificare: 01.08.2016