Proiectul de interconectare a sistemelor electroenergetice Moldova-România

PROIECTUL PE SCURT
Obiectivele proiectului
Interconectarea asincronă a rețelele electrice din Moldova și România reprezintă un pas important înainte în direcția integrării în piața europeană unică de energie electrică. Acest proces va permite Republicii Moldova participarea la piața europeană a energiei electrice, prin intermediul "ENTSO-E" (Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică).
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
 • elaborarea studiilor de fezabilitate care includ analizele tehnice, economice, comerciale, sociale și de mediu;
 • elaborarea studiului de sistem electroenergetic, privind modul de funcționare al rețelei de transport a energiei electrice la nivelul Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova;
 • pregătirea documentației necesare pentru aprobarea de către Republica Moldova a celor 3 investiții majore (stațiile electrice back-to-back și LEA – linii electrice aeriene).
Scopul proiectului

Partea 1: Evaluarea fezabilității și a impactului asupra mediului, social și economic (EIMS) pentru primul Proiect Prioritar
A:
Stația electrică back to back (BtB) de la Vulcăneşti și LEA 400kV Vulcăneşti-Chişinău

Partea 2: Evaluarea fezabilității și Plan de dezvoltare pentru următoarele două Proiecte Prioritare
B:
Stația electrică BtB și LEA 330/400 kV România - Ungheni-Străşeni
C: Stația electrică BtB și LEA 400 kV Bălţi-Suceava

 

Clientul

Întreprinderea de stat MOLDELECTRICA

 

Consorțiul de consultanți
 • ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice, România - Coordonator
 • ICPT "Energoproiect", Republica Moldova
 • IVL – Institutul de Cercetări în Domeniul Mediului, Suedia
Durata și categoria proiectului

12 luni; categoria “A”

 

Rezultate așteptate
 • Rapoartele inițiale și intermediare
 • Studiile de fezabilitate
 • Studiul de sistem electroenergetic
 • Analiza economico-financiară
 • Pachetul de informații pentru diseminare:
  • Raportul EISM (Evaluarea impactului asupra mediului și social-economic)
  • Managementul social și de mediu și Planul de monitorizare (MSMPM)
  • Rezumatul non-tehnic al proiectului (NTS) și
  • Planul de implicare a părților interesate – varianta finală (SEP)
În momentul identificării surselor de finanțare, proiectul va trece de la faza de planificare la cea de implementare, respectiv pregătirea proiectului de execuție, obținerea avizelor/autorizațiilor, construcția și montajul echipamentelor, punerea în funcțiune și exploatare.
 
Aspecte cheie analizate și efecte reduse
Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic, economic și al impactului asupra mediului și social următoarele componente:
 • staţia „Back to back“ și modificările în staţia electrică 400 kV la Vulcănești, ca urmare a realizării interconexiunii asincrone între SE al Republicii Moldova şi SE al României;
 • linia electrică aeriană - LEA 400 kV între cele două staţii Vulcănești - Chișinău;
 • modificările în staţia electrică Chişinău 330/110/35 kV ca urmare introducerii noii tensiuni de 400 kV.
În vederea alegerii variantei optime pentru traseul viitoarei LEA 400 kV au fost analizate comparativ trei variante. Pe baza analizei multi-criteriale, varianta optimă a traseului a fost aleasă - varianta 1  pentru LEA Vulcănești – Chișinău 400 kV:
 • Tehnic (ex. lungimea LEA;  co-existența cu alte obiective de investiții, cum sunt: drumuri, căi ferate, cursuri de râuri, alte LEA, linii pentru telecomunicații, conducte diverse etc.; accesibilitatea traseului / nivele de dificultate; costuri cu investiția, etc.)
 • Socio–economic (ex. accesul la terenurile agricole; despăduriri; dreptul de proprietate asupra terenurilor în situația traversării unor comunități locale și terenuri agricole productive, terenuri viticole; relocare sau compensare; impact temporar asupra calității aerului (praf și pulberi în suspensie), zgomot datorită creșterii în intensitate și volum a traficului rutier pe perioada pregătirii organizării de șantier și a construcției, etc.)
 • Mediu (ex. traversarea suprafețelor împădurite protejate, defilee, râuri și lacuri; impactul câmpului electromagnetic; impactul asupra sistemelor ecologice, asupra florei și faunei; impactul vizual, etc.)
 • Patrimoniu cultural (ex. impactul asupra clădirilor de patrimoniu și monumentelor; traversarea siturilor arheologice etc.)

Raționamentul pentru alegerea variantei actuale a fost reducerea la minimum a impactului potențial generat de proiect (ex. suprafețe de teren afectate și defrișări; impactul asupra patrimoniului cultural și a monumentelor; relocare și / sau compensare; pierderi de active/bunuri și schimbarea activităților economice).

Părțile interesate
 • Oficiali guvernamentali și politicieni
 • Autorități de reglementare
 • Autorități locale și regionale
 • Dezvoltatori de proiecte, Investitori și Instituții de finanțare
 • Institute de CDI și mediul academic
 • Organizații neguvernamentale
 • Comunitatea locală; cetățeni posibil a fi afectați de viitoarea construcție și exploatare a liniei electrice aeriene
 • Mass-media
Pentru informații suplimentare:

Pe perioada derulării ședințelor de consultare publică participanților li se va pune la dispoziție din partea organizatorilor un formular pentru întrebări pe care, după completare, îl depun la secretariatul ședinței.
De asemenea, după aceste ședințe de consultări publice, orice comentarii sau preocupări pot fi aduse la cunoștința MOLDELECTRICA atât verbal (prin telefon), cât și în scris (prin poștă sau e-mail), prin completarea unui formular de sesizări. Acesta va fi pus la dispoziție în primării, școli, centre comunitare și alte locuri publice, care sunt ușor accesibile pentru toate părțile interesate relevante.
Ambele formulare pot fi, de asemenea, accesate online pe website-ul MOLDELECTRICA www.moldelectrica.md
Manager de proiect: Veaceslav Zastavnețchi, Vicedirector general IS Moldelectrica
zastavnetski@moldelectrica.md
Aspecte sociale și de mediu: Nelly Melnicenco melnicenco@moldelectrica.md, telefon 22 253396
Aspecte tehnice: Octavian Ciobîrcă octavian.ciobirca@moldelectrica.md

     
     
     
Nr Denumirea Data publicării  
1 Planul de implicare a părților interesate (Draft SEP) 27.10.2016 pdf
2 Evaluarea fezabilității și EIMS pentru primul proiect prioritar 27.10.2016 pdf
2.a Evaluarea fezabilității (Appendix A) – Harta cu arii protejate 27.10.2016 pdf
3 Consultare publică – Formularul pentru reacții/întrebări 02.02.2017 pdf
     
     
Acest proiect este finanțat cu sprijinul BERD. Conținutul acestui pliant reflectă opiniile autorilor individuali și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale BERD
     
 

 

Ultima modificare: 03.02.2017